Thành Long

Châu Thành: Công nhận xã Thành Long đạt chuẩn nông thôn mới

Châu Thành: Công nhận xã Thành Long đạt chuẩn nông thôn mới

 •   26/08/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Xã Thành Long: Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xã Thành Long: Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 •   23/08/2022 06:19:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
xã Thành Long

xã Thành Long

 •   03/11/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
xã Thành Long tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện
xã Thành Long

xã Thành Long

 •   06/10/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
bộ máy hành chính xã Thành Long
xã Thành Long

xã Thành Long

 •   05/10/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
xã Thành Long

xã Thành Long

 •   04/10/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Khánh thành hợp tác xã thương mại-dịch vụ nông nghiệp, cây giống cây kiểng Thành Long
xã Thành Long:

xã Thành Long:

 •   24/09/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Tổ chức bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Nguyễn Hoàng Long SĐT: 0919269074 Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Nguyễn Thái Bình SĐT: 0913.661.107 DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026 STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Đơn vị ghi chú 1 Nguyễn Hoàng Long 29/09/1971 xã Thành Long 2 Nguyễn Thái Bình 07/06/1983 xã Thành Long 3 Võ Minh Nhật 01/01/1981 xã Thành Long 4 Giáp Bình Minh 16/11/1973 xã Thành Long 5 Thái Thị Thu Trang 15/3/1985 xã Thành Long 6 Nguyễn Thanh Tùng 1979 xã Thành Long 7 Nguyễn Văn Đúng 01/01/1972 xã Thành Long 8 Nguyễn Khánh Cường 06/12/1973 xã Thành Long 9 Huỳnh Thị Ngọc Hà 01/02/1986 xã Thành Long 10 Võ Văn Huỳnh 15/10/1960 xã Thành Long 11 Lưu Thanh Hiếu 11/03/1989 xã Thành Long 12 Đặng Đình Lâm 01/02/1978 xã Thành Long 13 Huỳnh Tấn Toàn 04/12/1971 xã Thành Long 14 Nguyễn Phong Tâm 05/05/1980 xã Thành Long 15 Đoàn Thị Ngọc Huệ 13/06/1981 xã Thành Long 16 Võ Văn Mum 20/02/1968 xã Thành Long 17 Đặng Huy Thời 01/05/1954 xã Thành Long 18 Trịnh Thị Thoa 05/05/1986 xã Thành Long 19 Nguyễn Văn Thanh 09/5/1971 xã Thành Long 20 Nguyễn Tấn Tài 01/01/1983 xã Thành Long 21 Nguyễn Chí Dũng 18/01/1982 xã Thành Long 22 Nguyễn Văn Nhịn 20/5/1963 xã Thành Long 23 Nguyễn Văn Thuần 30/12/1966 xã Thành Long 24 Thân Đỗ Bích Phương 15/12/1987 xã Thành Long 25 Huỳnh Văn Thuận 30/8/1961 xã Thành Long 26 Đồng Văn Minh 01/01/1963 xã Thành Long 27 Lê Quang Minh 1968 xã Thành Long   ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Sơ đồ tổ chức Lãnh đạo UBND và các chức danh chuyên môn xã Thành Long 1. Ông: Võ Minh Nhật- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Số điện thoại: 0822.000.082 Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND xã; lãnh đạo các thành viên UBND, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã quản lý; chủ tọa các phiên họp UBND; chủ trì các cuộc họp thành viên UBND xã. - Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã. - Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩmquyền tập thể Uỷ ban nhân dân. - Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động cóhiệu quả. - Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể xã. - Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã. - Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý. - Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trường ấp theo quy định. 2. Ông:Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa - Xã hội: SĐT: 0943.430.952 Mail: tungnt@tayninh.gov.vn - Giúp Chủ tịch UBND xã tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc Văn hóa- xã hội và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền UBND xã. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: - Giúp Chủ tịch UBND xã quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực:Giáo dục và đào tạo, y tế, dân số, gia đình, lao động - thương binh và xã hội, văn hoá và thông tin, thể dục thể thao, du lịch, truyền thanh, dân vận chính quyền, công nghệ thông tin, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc và các lĩnh vực xã hội khác. Được Chủ tịch ủy quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong khối phụ trách theo quy định. - Tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phân công phụ trách (trừ phần việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch). - Giúp Chủ tịch chỉ đạo, tổ chức và xử lý kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. - Công tác tổng hợp báo cáo kinh tế – xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. - Phối hợp với các Thành viên UBND, các ban ngành đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. - Thực hiện những công việc do Chủ tịch UBND xã ủy quyền khi Chủ tịch UBND xã đi vắng. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên,Chủ tịch phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật. 3. Bà:Thái Thị Thu Trang - Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực kinh tế: SĐT:0368.332.900 Mail: trangttt@tayninh.gov.vn Giúp Chủ tịch UBND xã tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền UBND xã. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: - Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của UBND xã (khâu chỉ đạo, đôn đốc xây dựng quy hoạch, kế hoạch; chủ trì thẩm định hoặc góp ý ban đầu trước khi trình ra UBND xã). - Kinh tế (thủy sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, phát triển làng nghề, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp); khoa học và công nghệ; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. - Tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phân công phụ trách (trừ phần việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch). - Giúp Chủ tịch chỉ đạo, tổ chức và xử lý kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. - Phối hợp với các Thành viên UBND, các ban ngành đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. - Thực hiện những công việc do Chủ tịch UBND xã ủy quyền khi Chủ tịch UBND xã đi vắng. - Ký thay chủ tài khoản ngân sách xã khi được Chủ tài khoản ủy quyền. - Theo dõi, chỉ đạo các công chức thuộc lĩnh vực phân công thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên,Chủ tịch phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật. * Công chức: Tài chính - Kế toán 1. Trách nhiệm: - Thực hiện chế độ, chính sách tài chính, kế toán tại cơ quan theo quy định. - Báo cáo cho các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện sử dụng ngân sách, phí, lệ phí theo định kỳ. - Quyết toán thu chi ngân sách năm và xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm kế tiếp (gồm kinh phí dự toán ngân sách, phí lệ phí và vốn đầu tư các dự án quy hoạch). - Thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu kế toán (trên máy vi tính và trên sổ sách chứng từ). - Theo dõi thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công. - Kiểm tra theo dõi việc thu phí, lệ phí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 2. Quyền hạn: - Có quyền từ chối thanh toán nếu không đảm bảo đúng thủ tục quy định. - Không thanh toán những trường hợp không nằm trong phạm vi cho phép của chế độ tài chính quy định trừ trường hợp cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản. * Công chức: Văn phòng – Thống kê 1. Trách nhiệm: - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi thực hiện chương trình, lịch làm việc đó; tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tham mưu giúp UBND trong việc chỉ đạo thực hiện. - Giúp Ủy ban nhân dân dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền; làm báo cáo gửi lên cấp trên. - Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo cáo thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. - Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ công việc của Ủy ban nhân dân. - Giúp Ủy ban nhân dân về công tác thi đua khen thưởng ở xã, xã, thị trấn. - Giúp Ủy ban nhân dân thực hiện nghiệp vụ UBND theo quy định của phápluật và công tác được giao. - Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Ủy ban nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế ""một cửa"". 2. Quyền hạn: - Được quyền đánh giá, nhận xét cán bộ công chức; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và quản lý cán bộ công chức của xã. - Được yêu cầu các ban ngành của xã, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. * Công chức: Địa chính -Xây dựng-Nông nghiệp-Môi trường 1. Trách nhiệm: - Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã. - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt. - Thẩm tra, lập văn bản để Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó. - Thu thập tài liệu, số liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. - Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định. - Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, các mốc địa giới... - Tham mưu cho UBND cấp xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. - Tuyên truyền, giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý. - Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng. - Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. 2.Quyền hạn: - Được quyền kiểm tra việc xây dựng nhà ở nông thôn để phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường, kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền xử lý. - Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực đất đai đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác. * Công chức: Tư pháp – Hộ tịch 1. Trách nhiệm: - Giúp Ủy ban nhân dân xã soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; giúp Ủy ban nhân dân xã phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 11 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004. Ngoài ra, còn thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như: Tham mưu UBND xã thực hiện công tác tư pháp, hòa giải và tuyên truyên pháp luật trong nhân dân; thẩm tra và đảm bảo tính pháp lý các văn bản do UBND xã ban hành; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn xã. Tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Tham mưu UBND xã thực hiện công tác hộ tịch, tiếp dân và giải quyết các loại thủ tục hành chính cho nhân dân. Mở sổ theo dõi, quản lý tủ sách pháp luật. 2.Quyền hạn: - Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác. * Công chức: Chỉ Huy Trưởng Ban CHQS 1. Trách nhiệm: Xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên theo chỉ tiêu huyện giao và công tác tuyển quân hàng năm. Tổ chức giáo dục chính trị và huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân, đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên, tổ chức đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự. Làm tốt công tác vận động quần chúng. Phối hợp với công an xã và lực lượng tuần tra thường xuyên tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, sẳn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phụ thiên tai, sơ tán cứu hộ, cứu nạn; Xây dựng nền quốc phòng kết hợp với an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện. Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND xã và ngành chuyên môn cấp trên về công tác của mình, nếu phân công cấp phó thì vẫn phải chịu trách nhiệm về việc làm của đồng chí mình đã phân công. 2.Quyền hạn: - Được quyền ký thay mặt Chủ tịch HĐ NVQS theo quy định phân cấp. - Có quyền chủ trị tổ chức cuộc họp, huy động, phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã trong việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công công nhập ngũ hàng năm. * Công chức: Trưởng Công an xã 1. Trách nhiệm: Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tổ chức lực lượng Công an xã đủ số lượng và đảm bảo chất lượng hoạt động, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng đội tuần tra nhân dân. Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy, UBND và lãnh đạo Công an huyện về những chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo qui định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý nhân hộ khẩu. Tổ chức quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo nghị định 163/CP. Chỉ đạo bảo vệ hiện trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã. Tuần tra bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Phối hợp MTTQ xây dựng củng cố TTQ trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND xã và ngành chuyên môn cấp trên về công tác của mình, nếu phân công cấp phó thì vẫn phải chịu trách nhiệm về việc làm của đồng chí mình đã phân công. 2.Quyền hạn: - Có quyền huy động công an, tuần tra nhân dân trong quá trình thi hành nhiệm vụ. - Được quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. * Công chức: Văn hóa xã hội phụ trách Văn hóa thông tin- thể dục thể thao 1. Trách nhiệm: - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng về tình hình môi trường văn hoá ở địa phương lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. - Giúp Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi truỵ dưới hình thức văn hoá, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương. - Giúp Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức vận động để xã hội hoá các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương. - Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động, thương binh và xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt. 2.Quyền hạn: - Có quyền hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao. * Công chức: Văn hóa xã hội phụ trách Thương binh xã hội 1. Trách nhiệm: - Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội. - Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân xã, xã giải quyết theo thẩm quyền. - Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội.. - Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; quảnlý các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ xã hội,việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng. - Theo dõi thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo. - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động - thương binh và xã hội ở xã. 2.Quyền hạn: - Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực Lao động - TBXH đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác.
xã Thành Long:

xã Thành Long:

 •   24/09/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Thông tin về định hướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; QP-AN UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ THÀNH LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH Về việc thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2021 ( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân xã Thành Long) PHẦN I ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2020 Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết X của tỉnh Đảng bộ, Nghị quyết Đảng bộ Huyện khóa XI và Nghị quyết XI của Đảng bộ xã Thành Long. Tình hình năm 2020 có nhiều bất cập như: giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19…là những điều kiện khách quan làm ảnh hưởng đến sự phát triển Kinh tế xã hội – Quốc phòng an ninh năm 2020. Tuy nhiên với sự năng động sáng tạo trong lãnh đạo điều hành của các cấp chính quyền, cùng với sự đoàn kết, nhất trí của nhân dân, sự nhiệt huyết cao của tập thể cán bộ chính quyền địa phương tiếp tục chuyển dịch nền kinh tế đúng hướng theo thị trường đa dạng hoá sản phẩm về cây, con. Từ đó đưa nền kinh tế của xã tiếp tục phát triển đáng kể trong năm 2020, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Kế hoạch, Nghị quyết đề ra cụ thể như sau: I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2020 về Kinh tế - xã hội; QP-AN của xã đạt 15/17 chỉ tiêu; nổi bật, Thu ngân sách: 11.763.783.797/9.471.000.000 đạt 124,21% so dự toán năm 2020; Chi ngân sách: 8.570.233.807/9.471.000.000 đạt 84,12% so dự toán năm 2020; Thu thuế: đạt 1.420.744.739/1.181.000.000 đồng, đạt 120,3%; Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 đạt 7.125,66 ha/7.045 ha, so kế hoạch đạt 101,14%. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm, giảm nghèo và một số lĩnh vực khác tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động y tế, văn hoá-giáo dục, thông tin, truyền thanh, TDTT được duy trì và phát triển; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được chú trọng hơn, không có tình trạng khiếu nại vượt cấp và xảy ra điểm nóng; việc triển khai thực hiện các văn bản cấp trên luôn đảm bảo đúng thời gian quy định. Tình hình ANCT, TT.ATXH trên tuyến biên giới và nội địa được giữ vững, ổn định, tình hình ATGT có chuyển biến tích cực; công tác quốc phòng được thực hiện tốt, đạt 100% chỉ tiêu giao quân đợt I/2020; làm tốt công tác Dân vận đợt I và II năm 2020. Công tác QLNN của cấp xã luôn được củng cố, đổi mới, hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn. II. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI: - Song với những kết quả đã đạt được, xã vẫn còn một số mặt hạn chế như: Tình hình giá cả, dịch bệnh trên người, trên cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại làm người dân chưa thật sự an tâm; tiềm năng về thương mại, dịch vụ của địa phương chưa được khai thác hết; việc áp dụng khoa học vào sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi còn manh mún, nhỏ lẽ chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh thị trường hiện nay, đa số còn mang tính tự phát của nông dân, thiếu tính dự báo và định hướng; tình trạng rác thảy sinh hoạt chưa được xử lý triệt để; còn 02/17 chỉ tiêu (Nông thôn mới và BHYT) chưa đạt so với Nghị quyết. - Về tệ nạn xã hội như: gây rối trật tự XH, giao cấu trẻ em; trộm cắp TSCĐ, đánh bài, buôn lậu, ghi đề, đá gà, cá độ bóng đá vẫn còn xảy ra, tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn còn xảy ra. Công tác hòa giải khiếu nại của công dân đôi lúc còn chậm, chưa giải quyết dứt điểm, một số vụ việc tranh chấp kéo dài, tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra. . . * Nguyên nhân hạn chế - yếu kém chủ yếu: - Về khách quan: Dịch bệnh mới phát sinh trên cây trồng, vật nuôi làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; khâu tiêu thụ các mặt hàng nông sản biến động, vật tư nông nghiệp tiếp tục tăng cao nhất là giá nguyên nhiên liệu làm người dân không an tâm trong đầu tư sản xuất, thời tiết nắng hạn kéo dài, đời sống nhân dân còn khó khăn, tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh doanh, sản xuất… là những nguyên nhân chủ yếu tác động đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch KT – XH năm 2020 đã đề ra. - Về chủ quan: một số ít cán bộ, công chức còn hạn chế trong thực thi nhiệm vụ, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của một số cán bộ còn thấp, chế độ thông tin, báo cáo nhiều lúc chưa kịp thời, chưa đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật có chuyển biến nhưng chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Song, với những hạn chế nêu trên đòi hỏi cần có những nỗ lực cao hơn, những giải pháp thiết thực hơn để vượt lên những khó khăn - tồn tại này. PHẦN II: MỤC TIÊU - CHỈ TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU I. Mục tiêu tổng quát thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đại hội XII của đảng bộ huyện Châu Thành – Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ xã Thành Long với những thuận lợi, thời cơ, tiềm năng hiện có cùng những thách thức cần phấn đấu để vượt lên tạo tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Là một xã vùng sâu biên giới, cơ sở hạ tầng còn thấp, chưa đồng bộ, đời sống nhân dân còn khó khăn, kinh tế chủ yếu là phát triển về nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thương mại-dịch vụ nhỏ lẻ. Vì vậy, cần phải nỗ lực phấn đấu tiếp tục chủ động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đảm bảo từng bước phát triển kinh tế thật sự vững chắc. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống buôn lậu, xâm canh, xâm cư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước. Phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hòa bình, phát triển với các xã biên giới của Campuchia giáp ranh.. tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2021 cụ thể như sau: II. Các chỉ tiêu chủ yếu: 1. Chỉ tiêu về kinh tế: có 05 chỉ tiêu - Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 ha đất trồng trọt: 80 triệu đồng. - Tổng diện tích đất gieo trồng cây hàng năm đạt 5.719 ha (Cây Mía: 1.777 ha; cây Mì: 2.378 ha; cây Lúa: 1.440 ha; hoa màu, rau đậu các loại: 124 ha) - Diện tích cây lâu năm: 1.545 ha (cây cao su 1.230 ha; cây ăn quả: 315 ha). - Tổng đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác: 263.300 con (Đàn Trâu: 300 con; đàn Bò: 1.200 con; đàn Heo: 1.800 con; gia cầm: 260.000 con). - Thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu huyện giao. 2. Chỉ tiêu Xã hội - Môi trường: có 08 chỉ tiêu. - Số lao động có việc làm tăng thêm: 130 lao động. - Số người đóng bảo hiểm y tế: Tỷ lệ đạt 85,92% theo Quyết định số 5681/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện Châu Thành. - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (theo cân nặng): từ 11% trở xuống. - Số trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin: từ 97% trở lên. - Số tiêu chí được công nhận tiêu chí nông thôn mới: 19/19 tiêu chí (xã Nông thôn mới). - Số dân cư nghèo: giảm 100% hộ nghèo. - Số hộ dân cư tham gia dịch vụ thu gom rác/ tổng số hộ dân trên địa bàn xã: từ 40% trở lên. - Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh: từ 90% trở lên. III. Những giải pháp thực hiện chủ yếu: Dựa trên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, toàn thể chính quyền và nhân dân xã quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 với những giải pháp cơ bản như sau: 1. Tăng cường vận động nhân dân tiếp tục nắm bắt thông tin, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn liền với nhu cầu nền kinh tế thị trường hiện nay, sản xuất có khoa học theo hướng bền vững, chú trọng năng suất; phòng, chống dịch bệnh; ưu tiên các loại cây, con giống có năng xuất, chất lượng cao như: lúa, mía, mì, cao su . . . 2. Tài chính – Kế toán xã chủ trì tích cực phối kết hợp cùng đội thuế xã tham mưu, rà soát khai thác các nguồn thu đúng quy định trên địa bàn xã, tránh tình trạng trốn thuế, nợ thuế. Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế theo chỉ tiêu huyện giao. 3. Khai thác lợi thế tiếp giáp với nước bạn Campuchia để đẩy mạnh buôn bán hàng hóa dọc tỉnh Lộ 781; Chợ Hòa Bình và Bến Sỏi. 4. Ban quản lý các dự án của xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia và quản lý tốt các dự án theo đúng quy trình, đúng mục đích dự án, tăng cường công tác giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn xã. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí đăng ký năm 2021. 5. Trạm y tế - dân số xã chủ trì kết hợp các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người; thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 85,92% dân số xã; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; kiểm soát tỷ suất sinh và tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 theo quy định. 6. Văn hoá – Xã hội xã chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai có hiệu quả các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; công tác truyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là trong thời kỳ hội nhập, đổi mới đất nước như hiện nay nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân; thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa ở khu dân cư tự quản. - Đối với công tác chính sách-xã hội: thực hiện có hiệu quả công tác quản lý theo dõi công tác giảm nghèo; tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đa chiều theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kịp thời triển khai phối kết hợp thực hiện xây dựng nhà Đại đoàn kết; Nhà tình thương, Nhà tình nghĩa đúng đối tượng; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho gia đình chính sách; người có công; các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã nhất là trong các ngày lễ, tết; tuyên truyền công tác tham gia BHYT; kết hợp với nhà trường thực hiện tốt Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. 7. Các điểm trường tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảng dạy năm học 2020 – 2021; thường xuyên đeo bám vận động học sinh tái bỏ học ra lớp; làm tốt công tác phổ cập giáo dục hàng năm; tích cực thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục. 8. Địa chính - Nông nghiệp xã tăng cường công tác tham mưu xét cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân, công tác quản lý đất công, công tác khai thác tài nguyên - khoáng sản trên địa bàn xã và công tác giải quyết tranh chấp đất đai không để tồn đọng kéo dài; chủ động thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2021, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất; chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có năng xuất, chất lượng cao. 9. Công an, Quân sự xã chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự đã đề ra, nhất là trong các ngày lễ, tết; giữ vững trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và làm tốt công tác đối ngoại với nước láng giềng Campuchia cũng như các xã nội địa. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu “4 giảm”, nhất là giảm tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông, luôn có kế hoạch phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và tệ nạn xã hội trong các ngày lễ, tết. 10. Xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh trên cơ sở dân chủ với phương châm “Dân là gốc, vì dân phục vụ”. Tiếp tục tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức xã nhằm đáp ứng ngang tầm với nhiệm vụ mới hiện nay. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị theo Chỉ thị 05 của UBND tỉnh Tây Ninh, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và một cửa điện tử vào hoạt động quản lý hành chính góp phần thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách hành chính. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34 và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015; công tác Dân vận chính quyền theo Quyết định 4050-QĐ/TU; mỗi cán bộ phải gương mẫu đề cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy hết năng lực chuyên môn nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. 11. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân. Xem nhiệm vụ cải cách hành chánh vừa là mục tiêu vừa là động lực và có tầm quan trọng rất lớn dẫn đến thành công trong việc phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh trong năm 2020. PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh năm 2021, các đồng chí Trưởng các ban ngành xã tập trung chỉ đạo ngành mình phụ trách đề ra kế hoạch riêng từng ngành, tập trung phấn đấu cao nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng Uỷ, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã đã đề ra trong năm 2021. Trên đây là Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Thành Long./. CHỦ TỊCH Võ Minh Nhật
xã Thành Long:

xã Thành Long:

 •   23/09/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Nguyễn Hoàng Long SĐT: 0919269074 Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Nguyễn Thái Bình SĐT: 0913.661.107 DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026 STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Đơn vị ghi chú 1 Nguyễn Hoàng Long 29/09/1971 xã Thành Long 2 Nguyễn Thái Bình 07/06/1983 xã Thành Long 3 Võ Minh Nhật 01/01/1981 xã Thành Long 4 Giáp Bình Minh 16/11/1973 xã Thành Long 5 Thái Thị Thu Trang 15/3/1985 xã Thành Long 6 Nguyễn Thanh Tùng 1979 xã Thành Long 7 Nguyễn Văn Đúng 01/01/1972 xã Thành Long 8 Nguyễn Khánh Cường 06/12/1973 xã Thành Long 9 Huỳnh Thị Ngọc Hà 01/02/1986 xã Thành Long 10 Võ Văn Huỳnh 15/10/1960 xã Thành Long 11 Lưu Thanh Hiếu 11/03/1989 xã Thành Long 12 Đặng Đình Lâm 01/02/1978 xã Thành Long 13 Huỳnh Tấn Toàn 04/12/1971 xã Thành Long 14 Nguyễn Phong Tâm 05/05/1980 xã Thành Long 15 Đoàn Thị Ngọc Huệ 13/06/1981 xã Thành Long 16 Võ Văn Mum 20/02/1968 xã Thành Long 17 Đặng Huy Thời 01/05/1954 xã Thành Long 18 Trịnh Thị Thoa 05/05/1986 xã Thành Long 19 Nguyễn Văn Thanh 09/5/1971 xã Thành Long 20 Nguyễn Tấn Tài 01/01/1983 xã Thành Long 21 Nguyễn Chí Dũng 18/01/1982 xã Thành Long 22 Nguyễn Văn Nhịn 20/5/1963 xã Thành Long 23 Nguyễn Văn Thuần 30/12/1966 xã Thành Long 24 Thân Đỗ Bích Phương 15/12/1987 xã Thành Long 25 Huỳnh Văn Thuận 30/8/1961 xã Thành Long 26 Đồng Văn Minh 01/01/1963 xã Thành Long 27 Lê Quang Minh 1968 xã Thành Long   ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Sơ đồ tổ chức Lãnh đạo UBND và các chức danh chuyên môn xã Thành Long 1. Ông: Võ Minh Nhật- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Số điện thoại: 0822.000.082 Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND xã; lãnh đạo các thành viên UBND, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã quản lý; chủ tọa các phiên họp UBND; chủ trì các cuộc họp thành viên UBND xã. - Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã. - Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩmquyền tập thể Uỷ ban nhân dân. - Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động cóhiệu quả. - Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể xã. - Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã. - Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý. - Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trường ấp theo quy định. 2. Ông:Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa - Xã hội: SĐT: 0943.430.952 Mail: tungnt@tayninh.gov.vn - Giúp Chủ tịch UBND xã tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc Văn hóa- xã hội và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền UBND xã. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: - Giúp Chủ tịch UBND xã quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực:Giáo dục và đào tạo, y tế, dân số, gia đình, lao động - thương binh và xã hội, văn hoá và thông tin, thể dục thể thao, du lịch, truyền thanh, dân vận chính quyền, công nghệ thông tin, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc và các lĩnh vực xã hội khác. Được Chủ tịch ủy quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong khối phụ trách theo quy định. - Tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phân công phụ trách (trừ phần việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch). - Giúp Chủ tịch chỉ đạo, tổ chức và xử lý kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. - Công tác tổng hợp báo cáo kinh tế – xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. - Phối hợp với các Thành viên UBND, các ban ngành đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. - Thực hiện những công việc do Chủ tịch UBND xã ủy quyền khi Chủ tịch UBND xã đi vắng. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên,Chủ tịch phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật. 3. Bà:Thái Thị Thu Trang - Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực kinh tế: SĐT:0368.332.900 Mail: trangttt@tayninh.gov.vn Giúp Chủ tịch UBND xã tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền UBND xã. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: - Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của UBND xã (khâu chỉ đạo, đôn đốc xây dựng quy hoạch, kế hoạch; chủ trì thẩm định hoặc góp ý ban đầu trước khi trình ra UBND xã). - Kinh tế (thủy sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, phát triển làng nghề, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp); khoa học và công nghệ; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. - Tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phân công phụ trách (trừ phần việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch). - Giúp Chủ tịch chỉ đạo, tổ chức và xử lý kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. - Phối hợp với các Thành viên UBND, các ban ngành đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. - Thực hiện những công việc do Chủ tịch UBND xã ủy quyền khi Chủ tịch UBND xã đi vắng. - Ký thay chủ tài khoản ngân sách xã khi được Chủ tài khoản ủy quyền. - Theo dõi, chỉ đạo các công chức thuộc lĩnh vực phân công thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên,Chủ tịch phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật. * Công chức: Tài chính - Kế toán 1. Trách nhiệm: - Thực hiện chế độ, chính sách tài chính, kế toán tại cơ quan theo quy định. - Báo cáo cho các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện sử dụng ngân sách, phí, lệ phí theo định kỳ. - Quyết toán thu chi ngân sách năm và xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm kế tiếp (gồm kinh phí dự toán ngân sách, phí lệ phí và vốn đầu tư các dự án quy hoạch). - Thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu kế toán (trên máy vi tính và trên sổ sách chứng từ). - Theo dõi thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công. - Kiểm tra theo dõi việc thu phí, lệ phí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 2. Quyền hạn: - Có quyền từ chối thanh toán nếu không đảm bảo đúng thủ tục quy định. - Không thanh toán những trường hợp không nằm trong phạm vi cho phép của chế độ tài chính quy định trừ trường hợp cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản. * Công chức: Văn phòng – Thống kê 1. Trách nhiệm: - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi thực hiện chương trình, lịch làm việc đó; tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tham mưu giúp UBND trong việc chỉ đạo thực hiện. - Giúp Ủy ban nhân dân dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền; làm báo cáo gửi lên cấp trên. - Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo cáo thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. - Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ công việc của Ủy ban nhân dân. - Giúp Ủy ban nhân dân về công tác thi đua khen thưởng ở xã, xã, thị trấn. - Giúp Ủy ban nhân dân thực hiện nghiệp vụ UBND theo quy định của phápluật và công tác được giao. - Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Ủy ban nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế ""một cửa"". 2. Quyền hạn: - Được quyền đánh giá, nhận xét cán bộ công chức; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và quản lý cán bộ công chức của xã. - Được yêu cầu các ban ngành của xã, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. * Công chức: Địa chính -Xây dựng-Nông nghiệp-Môi trường 1. Trách nhiệm: - Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã. - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt. - Thẩm tra, lập văn bản để Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó. - Thu thập tài liệu, số liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. - Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định. - Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, các mốc địa giới... - Tham mưu cho UBND cấp xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. - Tuyên truyền, giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý. - Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng. - Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. 2.Quyền hạn: - Được quyền kiểm tra việc xây dựng nhà ở nông thôn để phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường, kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền xử lý. - Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực đất đai đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác. * Công chức: Tư pháp – Hộ tịch 1. Trách nhiệm: - Giúp Ủy ban nhân dân xã soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; giúp Ủy ban nhân dân xã phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 11 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004. Ngoài ra, còn thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như: Tham mưu UBND xã thực hiện công tác tư pháp, hòa giải và tuyên truyên pháp luật trong nhân dân; thẩm tra và đảm bảo tính pháp lý các văn bản do UBND xã ban hành; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn xã. Tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Tham mưu UBND xã thực hiện công tác hộ tịch, tiếp dân và giải quyết các loại thủ tục hành chính cho nhân dân. Mở sổ theo dõi, quản lý tủ sách pháp luật. 2.Quyền hạn: - Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác. * Công chức: Chỉ Huy Trưởng Ban CHQS 1. Trách nhiệm: Xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên theo chỉ tiêu huyện giao và công tác tuyển quân hàng năm. Tổ chức giáo dục chính trị và huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân, đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên, tổ chức đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự. Làm tốt công tác vận động quần chúng. Phối hợp với công an xã và lực lượng tuần tra thường xuyên tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, sẳn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phụ thiên tai, sơ tán cứu hộ, cứu nạn; Xây dựng nền quốc phòng kết hợp với an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện. Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND xã và ngành chuyên môn cấp trên về công tác của mình, nếu phân công cấp phó thì vẫn phải chịu trách nhiệm về việc làm của đồng chí mình đã phân công. 2.Quyền hạn: - Được quyền ký thay mặt Chủ tịch HĐ NVQS theo quy định phân cấp. - Có quyền chủ trị tổ chức cuộc họp, huy động, phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã trong việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công công nhập ngũ hàng năm. * Công chức: Trưởng Công an xã 1. Trách nhiệm: Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tổ chức lực lượng Công an xã đủ số lượng và đảm bảo chất lượng hoạt động, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng đội tuần tra nhân dân. Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy, UBND và lãnh đạo Công an huyện về những chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo qui định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý nhân hộ khẩu. Tổ chức quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo nghị định 163/CP. Chỉ đạo bảo vệ hiện trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã. Tuần tra bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Phối hợp MTTQ xây dựng củng cố TTQ trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND xã và ngành chuyên môn cấp trên về công tác của mình, nếu phân công cấp phó thì vẫn phải chịu trách nhiệm về việc làm của đồng chí mình đã phân công. 2.Quyền hạn: - Có quyền huy động công an, tuần tra nhân dân trong quá trình thi hành nhiệm vụ. - Được quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. * Công chức: Văn hóa xã hội phụ trách Văn hóa thông tin- thể dục thể thao 1. Trách nhiệm: - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng về tình hình môi trường văn hoá ở địa phương lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. - Giúp Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi truỵ dưới hình thức văn hoá, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương. - Giúp Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức vận động để xã hội hoá các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương. - Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động, thương binh và xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt. 2.Quyền hạn: - Có quyền hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao. * Công chức: Văn hóa xã hội phụ trách Thương binh xã hội 1. Trách nhiệm: - Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội. - Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân xã, xã giải quyết theo thẩm quyền. - Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội.. - Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; quảnlý các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ xã hội,việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng. - Theo dõi thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo. - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động - thương binh và xã hội ở xã. 2.Quyền hạn: - Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực Lao động - TBXH đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác.
Xã Thành Long: Phòng, chống bệnh khảm lá mì

Xã Thành Long: Phòng, chống bệnh khảm lá mì

 •   15/12/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Xã Thành Long: Báo cáo công tác an toàn thực phẩm năm 2020

Xã Thành Long: Báo cáo công tác an toàn thực phẩm năm 2020

 •   26/11/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 500
 •   Phản hồi: 0
Xã Thành Long: Báo cáo kết quả công tác quản lý đất đai năm 2020

Xã Thành Long: Báo cáo kết quả công tác quản lý đất đai năm 2020

 •   25/11/2020 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Xã Thành Long: Danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2021

Xã Thành Long: Danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2021

 •   20/11/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay722
 • Tháng hiện tại19,053
 • Tổng lượt truy cập2,730,213
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây