Huyện ủy Châu Thành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thành Tiễn
Điện thoại:0913144888
Email: tiennt@tayninh.gov.vn
Bí thư
Thạc sỹ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật
Nguyễn Thành Tiễn
2 Thân Văn Nhân
Điện thoại:0918812435
02763.780316
Email: nhantv@tayninh.gov.vn
Phó Bí thư Thường trực
Chủ tịch HĐND huyện
Cử nhân Chính trị
Thân Văn Nhân
3 Lê Ngọc Ẩn
Điện thoại:0983187594
Email: anln@tayninh.gov.vn
Phó Bí thư huyện Ủy
Chủ tịch UBND huyện
Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
Lê Ngọc Ẩn
4 Nguyễn Văn Cẩm

Email: camnv@tayninh.gov.vn
Trưởng Công an huyện
Cử nhân Luật
Nguyễn Văn Cẩm
5 Nguyễn Trí Cường
Điện thoại:0916061212
02763.878033
Email: cuongnt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND huyện
Thạc sĩ Kinh tế
Nguyễn Trí Cường
6 Lê Xuân Hiệp
Điện thoại:
02763.878104
Email: hieplx@tayninh.gov.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Cử nhân Luật
Lê Xuân Hiệp
7 Nguyễn Đình Huân
Điện thoại:
02763.878032
Email: huannd@tayninh.gov.vn
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Đại học Chỉ huy-Tham mưu quân sự huyện
Nguyễn Đình Huân
8 Nguyễn Thanh Lam
Điện thoại:
02763.878.131
Email: lamnt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
Cử nhân Kinh tế nông nghiệp
Nguyễn Thanh Lam
9 Đoàn Quốc Linh
Điện thoại:
02763.780.316
Email: linhdq@tayninh.gov.vn
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Cử nhân Kinh tế
Đoàn Quốc Linh
10 Nguyễn Hoàng Long

Email: longnh@tayninh.gov.vn
Bí thư Đảng ủy xã Thành Long
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Nguyễn Hoàng Long
11 Lê Bá Quế
Điện thoại:
0276.378032
Email: quelb@tayninh.gov.vn
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Cử nhân Triết học; Cử nhân Chính trị học
Lê Bá Quế
12 Võ Văn Tươi
Điện thoại:
02763.790.035
Email: tuoivv@tayninh.gov.vn
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Võ Văn Tươi
13 Nguyễn Trung Hiếu
Điện thoại:
02763.790.299
Email: hieunt@tayninh.gov.vn
Bí thư Đảng ủy thị trấn Châu Thành
Cử nhân kinh tế
Nguyễn Trung Hiếu
Văn phòng
14 Nguyễn Thị Thì
Điện thoại:0977519449
02763.878.152
Email: thint@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
ĐH Tài chính tiền tệ-Thuế
Nguyễn Thị Thì
15 Lưu Hữu Phước
Điện thoại:0842523979
02763.780.316
Email: phuoclh@tayninh.gov.vn
Chánh Văn phòng Lưu Hữu Phước
Ban tổ chức
16 Đoàn Quốc Linh
Điện thoại:
02763.780.316
Email: linhdq@tayninh.gov.vn
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đoàn Quốc Linh
17 Nguyễn Thị Thanh Thảo
Điện thoại:
02763.878.152
Email: thaontt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ban Tuyên giáo
18 Lê Bá Quế
Điện thoại:
0276. 3878032
Email: quelb@tayninh.gov.vn
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội huyện
Cử nhân Triết học; Cử nhân Chính trị học
Lê Bá Quế
19 Lê Trọng Yên
Điện thoại:
0276. 3878032
Email: yenlt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
Lê Trọng Yên
Ban Dân vận
20 Võ Văn Tươi
Điện thoại:
02763.790.035
Email: tuoivv@tayninh.gov.vn
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Võ Văn Tươi
21 Võ Thị Thúy Nga
Điện thoại:
02763.790.035
Email: ngavtt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Võ Thị Thúy Nga
Uỷ ban kiểm tra
22 Lê Xuân Hiệp
Điện thoại:
02763.878.104
Email: hieplx@tayninh.gov.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Cử nhân Luật
Lê Xuân Hiệp
23 Nguyễn Thị Đức Diệu
Điện thoại:
02763.878.033
Email: dieuntd@tayninh.gov.vn
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
Thạc sĩ Chính trị học
Nguyễn Thị Đức Diệu
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Thân Văn Nhân
Điện thoại:0918812435
02763780316
Email: nhantv@tayninh.gov.vn
Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Cử nhân Chính trị chuyên ngành tổ chức; Cử nhân Luật
Thân Văn Nhân
2 Nguyễn Thanh Lam
Điện thoại:
02763.878.131
Email: lamnt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp
Nguyễn Thanh Lam
Ban Pháp chế
3 Đào Thị Thanh Nga
Điện thoại:0917385865
Email: ngadtt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng Ban
Cử nhân Luật
Đào Thị Thanh Nga
Ban Kinh tế
4 Nguyễn Thị Kiều Nương
Điện thoại:0916375969
Email: nuongntk@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng Ban
Cử nhân Kế toán
Nguyễn Thị Kiều Nương
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
Email:vphdndubnd-ct@tayninh.gov.vn
Điện thoại:0276.3878121
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Ngọc Ẩn
Điện thoại:0983187594
0276.3878121
Email: anln@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND
Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
Lê Ngọc Ẩn
2 Nguyễn Trí Cường
Điện thoại:0916061212
0276.3878121
Email: cuongnt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND
Thạc sĩ Tài chính - Ngân hang
Nguyễn Trí Cường
3 Đỗ Thành Trung
Điện thoại:0913636209
0276.3878121
Email: thanhtrung@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND
Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Đỗ Thành Trung
Văn phòng HĐND và UBND
4 Nguyễn Thị Diễm Kiều
Điện thoại:0974467381
02763.878.886
Email: kieuntd@tayninh.gov.vn
Chánh Văn phòng
Thạc sỹ Chính trị học
Nguyễn Thị Diễm Kiều
5 Hà Thị Nhàn
Điện thoại:0944761731
Email: htnhan@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Cử nhân Luật
Hà Thị Nhàn
6 Lâm Thị Phương Thảo
Điện thoại:0987900722
Email: phuongthao@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Cử nhân Kinh tế Luật
Lâm Thị Phương Thảo
Phòng Nội vụ
7 Lê Thị Thu Hương
Điện thoại:
02763.878.886
Email: huongltt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Đại học Luật
Lê Thị Thu Hương
8 Trần Thị Kim Nhanh
Điện thoại:
02763.878.140
Email: Nhanhttk@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nội vụ
Thạc sỹ Luật
Trần Thị Kim Nhanh
Phòng Tài chính - Kế hoạch
9 Lê Thanh Vân
Điện thoại:0888633123
Email: vanlt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Kinh tế
Lê Thanh Vân
10 Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại:0917 286 223
Email: hiennt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thu Hiền
11 Nguyễn Chí Dũng
Điện thoại:0919 199 653
Email: dungnc@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng
Nguyễn Chí Dũng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Trương Thị Tuyết
Điện thoại:0909566306
02763.878.172
Email: tuyettt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
ĐH Kinh tế
Trương Thị Tuyết
13 Văn Thành Theo
Điện thoại:0792557423
02763.790.388
Email: theovt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH Luật
Văn Thành Theo
14 Nguyễn Văn Khanh
Điện thoại:0979312787
02763.878.172
Email: khanhnv@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH Luật
Nguyễn Văn Khanh
Phòng Tài nguyên và Môi trường
15 Ngô Thanh Bình
Điện thoại:0908321007
02763.878.137
Email: binhnt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Đại học Kinh tế
Ngô Thanh Bình
16 Trịnh Thanh Đông
Điện thoại:
02763.878.137
Email: dongtt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Đại học Kinh tế kỹ thuật
Trịnh Thanh Đông
17 Lưu Xuân Đạt
Điện thoại:
02763.878.137
Email: datlx@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ Quản lý công
Lưu Xuân Đạt
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
18 Nguyễn Văn Cường
Điện thoại:0909383797
Email: cuongnv@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính
Nguyễn Văn Cường
19 Nguyễn Thị Nhật Bình
Điện thoại:0984099122
Email: binhntn@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH tài chính kế toán các doanh nghiệp
Nguyễn Thị Nhật Bình
20 Huỳnh Thị Ngọc Điệp
Điện thoại:0913027939
Email: diephtn@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH Tài chính –Kế toán
Huỳnh Thị Ngọc Điệp
Phòng Tư pháp
21 Lê Thị Hoàng Quyên
Điện thoại:0886091552
0276.3878.149
Email: Quyenlth@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước
Lê Thị Hoàng Quyên
22 Võ Thị Quỳnh Giao
Điện thoại:0919269009
0276.3878.149
Email: giaovth@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Đại học Luật
Võ Thị Quỳnh Giao
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
23 Nguyễn Văn Chủng
Điện thoại:0918463073
02763.878136
Email: chungnv@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Đại học
Nguyễn Văn Chủng
24 Thái Trung Nhân
Điện thoại:0918474007
02763.878136
Email: Nhantt2@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Kỹ sư Nông học
Thái Trung Nhân
25 Nguyễn Minh Lý
Điện thoại:0848 525252
02763.878136
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Nguyễn Minh Lý
Phòng Giáo dục và Đào tạo
26 Phan Văn Minh
Điện thoại:0918049629
Email: minhpv@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Đại học Sư phạm ngữ văn
Phan Văn Minh
27 Nguyễn Chí Trung
Điện thoại:0973275435
Email: pgdchauthanh.tayninh@moet.edu.vn
Phó trưởng phòng
Thạc sĩ - ngành chính trị học
Nguyễn Chí Trung
28 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:0908321045
Email: Dungnv@chauthanh.tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng
Đại học Sư phạm Địa lí
Nguyễn Văn Dũng
Phòng Văn hóa thông tin
29 Phạm Văn Sĩ
Điện thoại:
0276.780065
Email: sipv@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Đại học Văn hóa
Phạm Văn Sĩ
30 Nguyễn Trung Hòa
Điện thoại:
0276.780065
Email: hoant@tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng
hoant@tayninh.gov.vn
Nguyễn Trung Hòa
Thanh tra
31 Lê Thị Thùy Linh
Điện thoại:
0276.3878158
Email: linhltt@tayninh.gov.vn
Chánh Thanh tra
Cử nhân luật; Cử nhân báo chí
Lê Thị Thùy Linh
32 Trần Thị Thanh Nga
Điện thoại:
0276.3878158
Email: ngattt@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra
Cử nhân kinh tế
Trần Thị Thanh Nga
UBND xã Thái Bình
33 Trần Thế Hiệp
Điện thoại:0933819975
Email: hieptt@tayninh.gov.vn
Chủ tịch
Đại học Luật
Trần Thế Hiệp
34 Hồ Sỹ Hiệp
Điện thoại:0938100300
Email: hiephs@tayninh.gov.vn
Phó chủ tịch
Đại học Luật
Hồ Sỹ Hiệp
35 Lương Thị Ngọc Nhung
Điện thoại:0975023383
Email: nhunglln@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch
Đại học Luật
Lương Thị Ngọc Nhung
UBND xã Thanh Điền
36 Nguyễn Quốc Tuấn
Điện thoại:0937556747
Email: tuannq@tayninhgov.vn
Chủ tịch
Phó Bí thư
Đại học Luật
Nguyễn Quốc Tuấn
37 Phạm Hùng Sơn
Điện thoại:0937943949
Email: sonph@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch
Đại học Quản lý Văn hóa
Phạm Hùng Sơn
38 Phan Thị Phương Yến
Điện thoại:0933995661
Email: yenptp@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch
Đại học Quản trị nhân lực
Phan Thị Phương Yến
UBND xã Đồng Khởi
39 Trần Rạng Đông
Điện thoại:
0276.3716345
Email: dongtr@tayninh.gov.vn
Chủ tịch
Phó Bí thư
Đại học Luật
Trần Rạng Đông
40 Trần Thị Loan
Điện thoại:
0276.3716345
Phó Chủ tịch
Đại học Luật
Trần Thị Loan
41 Phạm Hữu Lộc
Điện thoại:
0276.3716345
Phó Chủ tịch
Đại học Quản lý đất đai
Phạm Hữu Lộc
UBND xã Trí Bình
42 Thái Thị Ngọc Hân
Điện thoại:0903730598
Email: hanttn@tayninh.gov.vn
Chủ tịch Thái Thị Ngọc Hân
UBND xã Phước Vinh
43 Nguyễn Trọng Tài

Email: taint@tayninh.gov.vn
Bí Thư Đảng ủy
ĐH quản trị kinh doanh
Nguyễn Trọng Tài
Ủy ban Mặt trận tổ quốc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Văn Tươi
Điện thoại:
02763.790.035
Chủ tịch
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Võ Văn Tươi
2 Nguyễn Thanh Hùng
Điện thoại:
02763.878.156
Phó chủ tịch
ĐH Nông học
Nguyễn Thanh Hùng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,734
  • Tháng hiện tại6,941
  • Tổng lượt truy cập3,843,561
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây