Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
  • Địa chỉ trụ sở: 935 Đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại cơ quan: 0276.3878121

Chủ tịch UBND Lê Ngọc Ẩn Lê Ngọc Ẩn
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, Kỹ sư xây dựng cầu đường, Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan 0276.3878121
Địa chỉ email anln@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Trí Cường Nguyễn Trí Cường
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hang
Điện thoại cơ quan 0276.3878121
Địa chỉ email cuongnt@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thành Trung Đỗ Thành Trung
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Điện thoại cơ quan 0276.3878121
Địa chỉ email thanhtrung@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Văn phòng HĐND và UBND
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Diễm Kiều
Điện thoại:0974467381
02763.878.886
Email: kieuntd@tayninh.gov.vn
Chánh Văn phòng
Thạc sỹ Chính trị học
Nguyễn Thị Diễm Kiều
2 Hà Thị Nhàn
Điện thoại:0944761731
Email: htnhan@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Cử nhân Luật
Hà Thị Nhàn
3 Lâm Thị Phương Thảo
Điện thoại:0987900722
Email: phuongthao@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Cử nhân Kinh tế Luật
Lâm Thị Phương Thảo
4 Nguyễn Quốc Tuấn
Điện thoại:0937556747
Email: tuannq@tayninhgov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Đại học Luật
Nguyễn Quốc Tuấn
Phòng Nội vụ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Thu Hương
Điện thoại:
02763.878.886
Email: huongltt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Đại học Luật
Lê Thị Thu Hương
2 Trần Thị Kim Nhanh
Điện thoại:
02763.878.140
Email: Nhanhttk@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nội vụ
Thạc sỹ Luật
Trần Thị Kim Nhanh
3 Nguyễn Thị Linh
Điện thoại:0977393872
0276.3878886
Email: nguyenthilinh@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH Ngân hàng – Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Nguyễn Thị Linh
Phòng Tài chính - Kế hoạch
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thanh Vân
Điện thoại:0888633123
Email: vanlt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Kinh tế
Lê Thanh Vân
2 Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại:0917 286 223
Email: hiennt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thu Hiền
3 Nguyễn Chí Dũng
Điện thoại:0919 199 653
Email: dungnc@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng
Nguyễn Chí Dũng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Thị Tuyết
Điện thoại:0909566306
02763.878.172
Email: tuyettt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
ĐH Kinh tế
Trương Thị Tuyết
2 Văn Thành Theo
Điện thoại:0792557423
02763.790.388
Email: theovt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH Luật
Văn Thành Theo
3 Nguyễn Văn Khanh
Điện thoại:0979312787
02763.878.172
Email: khanhnv@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH Luật
Nguyễn Văn Khanh
Phòng Tài nguyên và Môi trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Thanh Bình
Điện thoại:0908321007
02763.878.137
Email: binhnt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Đại học Kinh tế
Ngô Thanh Bình
2 Trịnh Thanh Đông
Điện thoại:
02763.878.137
Email: dongtt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Đại học Kinh tế kỹ thuật
Trịnh Thanh Đông
3 Lưu Xuân Đạt
Điện thoại:
02763.878.137
Email: datlx@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ Quản lý công
Lưu Xuân Đạt
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Cường
Điện thoại:0909383797
Email: cuongnv@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính
Nguyễn Văn Cường
2 Nguyễn Thị Nhật Bình
Điện thoại:0984099122
Email: binhntn@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH tài chính kế toán các doanh nghiệp
Nguyễn Thị Nhật Bình
3 Huỳnh Thị Ngọc Điệp
Điện thoại:0913027939
Email: diephtn@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
ĐH Tài chính –Kế toán
Huỳnh Thị Ngọc Điệp
Phòng Tư pháp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Hoàng Quyên
Điện thoại:0886091552
0276.3878.149
Email: Quyenlth@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước
Lê Thị Hoàng Quyên
2 Võ Thị Quỳnh Giao
Điện thoại:0919269009
0276.3878.149
Email: giaovth@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Đại học Luật
Võ Thị Quỳnh Giao
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Chủng
Điện thoại:0918463073
02763.878136
Email: chungnv@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Đại học
Nguyễn Văn Chủng
2 Thái Trung Nhân
Điện thoại:0918474007
02763.878136
Email: Nhantt2@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Kỹ sư Nông học
Thái Trung Nhân
3 Nguyễn Minh Lý
Điện thoại:0848 525252
02763.878136
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Luật; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Nguyễn Minh Lý
Phòng Giáo dục và Đào tạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Chí Trung
Điện thoại:0973275435
Email: pgdchauthanh.tayninh@moet.edu.vn
Phó trưởng phòng
Thạc sĩ - ngành chính trị học
Nguyễn Chí Trung
2 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:0908321045
Email: Dungnv@chauthanh.tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng
Đại học Sư phạm Địa lí
Nguyễn Văn Dũng
Phòng Văn hóa thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Hoàng Trung
Điện thoại:
0276.780065
Email: trunghd@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Thạc sĩ (Tài chính- ngân hàng)
Đặng Hoàng Trung
2 Nguyễn Trung Hòa
Điện thoại:
0276.780065
Email: hoant@tayninh.gov.vn
Phó trưởng phòng
hoant@tayninh.gov.vn
Nguyễn Trung Hòa
Thanh tra
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Thùy Linh
Điện thoại:
0276.3878158
Email: linhltt@tayninh.gov.vn
Chánh Thanh tra
Cử nhân luật; Cử nhân báo chí
Lê Thị Thùy Linh
2 Trần Thị Thanh Nga
Điện thoại:
0276.3878158
Email: ngattt@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra
Cử nhân kinh tế
Trần Thị Thanh Nga
Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thanh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Châu Quốc Tuấn
Điện thoại:0918531082
0276.3878130
Email: tuancq@tayninh.gov.vn
Giám đốc
Thạc sĩ Luật
Châu Quốc Tuấn
2 La Văn Lợi
Điện thoại:0988170316
0276.3878130
Email: loilv@tayninh.gov.vn
Phó Giám đốc
Đại học Công nghệ thông tin
La Văn Lợi
3 Nguyễn Lê Huy
Điện thoại:0902700713
0276.3878130
Email: huynl@tayninh.gov.vn
Phó Giám đốc
Đại học Giáo dục thể chất
Nguyễn Lê Huy
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Hoàng Cẩn
Điện thoại:0908011711
0276.3790161
Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng cầu đường - Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Lê Hoàng Cẩn
2 Nguyễn Phạm Ngọc San
Điện thoại:0983570876
0276.3790161
Phó Giám đốc
Kỹ sư Xây dựng cầu đường - Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
Nguyễn Phạm Ngọc San
Trung tâm phát triển quỹ đất
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thế Anh
Điện thoại:0918475930
02763.790.097
Email: anhtt@tayninh.gov.vn
Giám đốc
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Trần Thế Anh
2 Hoàng Đức Thiện
Điện thoại:0362144427
0276.3790097
Email: thienhd@tayninh.gov.vn
Phó Giám đốc
Đại học Quản lý đất đai
Hoàng Đức Thiện
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay5,123
  • Tháng hiện tại78,499
  • Tổng lượt truy cập4,312,037
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây