Xã Biên Giới: Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến kể từ ngày 10/10/2022 đến ngày 31/12/2022

Thứ hai - 17/10/2022 17:54 573 0

Ủy ban nhân dân xã Biên Giới thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã như sau:

          1. Kể từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022 UBND xã Biên Giới sẽ tiếp nhận và giải quyết 100% thủ tục hành chính của UBND xã theo mức độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình (nhận trực tuyến, trả trực tuyến hoặc trả qua bưu chính công ích) trên hệ thống một cửa điện tử tập trung tại địa chỉ http://dichvucong.tayninh.gov.vn.

          2. Để hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện hồ sơ trực tuyến trên cổng http://dichvucong.tayninh.gov.vn, UBND xã Biên Giới phân công công chức hướng dẫn, hỗ trợ như sau:

a. Ông Lê Văn Hiệp, Công chức Văn phòng Thống kê xã, số điện thoại (Zalo) 0948299022 hỗ trợ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến (nếu thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh phí) thuộc các lĩnh vực:

Nội vụ (Lĩnh vực thi đua khen thưởng): Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành đột xuất; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình; Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Thanh tra (Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng): Kê khai tài sản, thu nhập; Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập;Xác minh tài sản, thu nhập; Tiếp nhận yêu cầu giải trình; Thực hiện việc giải trình.

b. Ông Võ Tấn Phúc: Công chức tư pháp Hộ tịch xã, số điện thoại (Zalo) 0917772592 hỗ trợ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến (nếu thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh phí) thuộc các lĩnh vực:

Tư pháp (Lĩnh vực hộ tịch): Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước; Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước; Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẽ em Việt Nam làm con nuôi; Đăng ký khai sinh; Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con;  Đăng ký kết hôn; Đăng ký khai tử;  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; Đăng ký giám hộ; Đăng ký chấm dứt giám hộ; Thủ tục đăng ký khai sinh  cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân;  Đăng ký lại khai sinh; Thủ tục đăng ký lại kết hôn; đăng ký lại khai tử; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới; Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới; Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi), bổ sung hộ tịch; Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch; Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký khai sinh lưu động; Đăng ký kết hôn lưu động; Đăng ký khai tử lưu động; Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng); Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng); Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí; Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí.

Tư pháp (Lĩnh vực phỗ biến giáo dục pháp luật): Thủ tục Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải; Thủ tục công nhận hòa giải viên; Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật; Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật; Thủ tục thôi làm hòa giải viên; Thủ tục thanh toán thủ lao cho hòa giải viên.

c. Ông Nguyễn Hùng Cường: Công chức tư pháp Hộ tịch xã, số điện thoại (Zalo) 0914785424 hỗ trợ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến (nếu thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh phí) thuộc các lĩnh vực:

Tư pháp (Lĩnh vực chứng thực): Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc; Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu càu chứng thực không ký, không điểm chỉ được); Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở; Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở; Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở; Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; Thủ tục chứng thực di chúc; Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

Thanh tra (Lĩnh vực tiếp công dân gải quyết khiếu nại tố cáo): Tiếp công dân tại cấp xã; Xử lý đơn tại cấp xã; Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã; Giải quyết tố cáo tại cấp xã.

d. Ông Nguyễn Huy Bình: Công chức Văn hóa xã hội xã, số điện thoại (Zalo) 0362095419 hỗ trợ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến (nếu thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh phí) thuộc các lĩnh vực:

Văn hóa (Lĩnh vực văn hóa): Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã; Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản). (Lĩnh vực thể thao): Công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. (Lĩnh vực văn hóa cơ sở): Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa; Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa.

Nội vụ (Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo): Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng; Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng; Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã; Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã; Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã; Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác; Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Y tế: Xét hưỡng chính sách hỗ trợ đối tượng sinh con đúng chính sách dân số.

Dân tộc: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Giáo dục và đào tạo: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập; Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hoạt động giáo dục trở lại; Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

đ. Bà Nguyễn Hồng Dung: Công chức Văn hóa xã hội xã (Phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội), số điện thoại (Zalo) 0917277127 hỗ trợ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến (nếu thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh phí) thuộc các lĩnh vực:

Việc làm: Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm thời ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19; Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều hiện hưởng thụ trợ cấp thất nghiệp.

Người có công: Trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần; Giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần; Giải quyết chế độ uu đãi đối với thân nhân liệt sĩ; Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi; Giải quyết chế độ đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến; Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Giải quyết chế độ ưu đãi đối người có công giúp đỡ cách mạng; Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; Giải quyết chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi; Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ; Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ; Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có cồng với cách mạng và con của họ; Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công; Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh; Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp; Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia.

Phòng chống tệ nạn xã hội: Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình; Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng; Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

Bão trợ xã hội: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội; Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm; Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm; Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật; Cấp, đổi giấy xác nhận khuyết tật; Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở; Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng; Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 – 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội cấp tỉnh; Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng); Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp; Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cơ sở trợ giúp trẻ em.

Bảo vệ và chăm sóc trẽ em: Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tam thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em; Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em; Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em; Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em; Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến ca nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

e. Bà Nguyễn Thị Duyên: Công Tài chính Kế toán xã, số điện thoại (Zalo) 0369323284 hỗ trợ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến (nếu thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh phí) thuộc các lĩnh vực:

Công thương: Đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Đấu thầu: Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu; Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.

f. Ông Nguyễn Hoàng Vinh: Công Địa chính xây dựng Nông nghiệp Môi trường xã, số điện thoại (Zalo) 0946309123 hỗ trợ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến (nếu thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh phí) thuộc các lĩnh vực:

Đất đai: Ký Quyền sử dụng đất lần đầu; Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất; Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất; Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu.

Trồng trọt: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa.

Ghi chú: Ông Trần Văn Tràng: CB Nông lâm giao thông thủy lợi xã phối kết công chức Địa chính xây dựng Nông nghiệp Môi trường xã, số điện thoại (Zalo) 0975025792 hỗ trợ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến (nếu thực hiện thủ tục hành chính có phát sinh phí) thuộc các lĩnh vực:

Phòng chống thiên tai: Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu; Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh; Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.

Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn: Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh; Bố trí, ổn định dân cư trong huyện; Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh.

UBND xã Biên Giới cam kết 100% hồ sơ được nhận và trả kết quả trực tuyến trong vòng 16 giờ làm việc, kể từ lúc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ hệ thống phần mền một cửa. Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, hoặc kết quả sẽ chuyển theo địa chỉ đã đăng ký trên cổng http://dichvucong.tayninh.gov.vn.

UBND xã Biên Giới thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện.

Tác giả: Châu Thành Quản trị

Nguồn tin: UBND xã Biên Giới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,506
  • Tháng hiện tại6,713
  • Tổng lượt truy cập3,843,333
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây