Xã Phước Vinh: Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật , xây dựng và thực hiện quy ước năm 2020

Thứ sáu - 14/02/2020 10:00 13 0

Thông tin tuyên truyền - Phước Vinh 2020.doc


     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

     1. Mục đích:

     - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật; tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tư pháp năm 2017.

     - Tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (gọi tắt là Hiến pháp), các văn bản luật mới được ban hành; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

     - Triển khai có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBGDPL, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, từng bước đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả.

     2. Yêu cầu:

     - Bám sát nội dung, yêu cầu  nêu trong các văn bản của Đảng về PBGDPL; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp năm 2017 và chương trình, đề án về PBGDPL.

     - Phát huy vai trò hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2019 trên địa bàn xã.

     II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

     1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và tập trung triển khai Hiến pháp, Luật Đất đai 2013các luật mới được Quốc hội thông qua và văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan tới hoạt động và đời sống của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cụ thể:

     1.1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:

Tập trung cao điểm giới thiệu phổ biến sâu rộng Hiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ (tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, các ngành, đoàn thể; phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân; hưởng ứng cuộc thi viết"Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"... )

     1.2 Tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản  mới ban hành năm 2019-2020  và thực hiện ngày pháp luật.

     1.3. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các dự thảo luật, pháp lệnh, Luật Công an xã, Luật Đường thương, Luật quản lý,sử dụng vũ khí,sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật Thủy Lợi, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi), Luật quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

     1.4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, các văn bản về cải cách hành chính, chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung chính thể hiện trong các văn bản pháp luật liên quan đến phạm vị được giao quản lý như:

     - Công khai bộ thủ tục hành chính tại UBND xã.

     -Tuyên truyền phổ biến về chủ trương, quan điểm,yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Chương trình phối hợp số 28-CTrBCĐCCTPTW-HĐPHTW ngày 14/7/2014 của ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền phổ biến chử trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020 chú trọng quán triệt, phổ biến những nội dung mới được thể chế hóa trong các văn bản luật mới được ban hành.

     1.5. Củng cố kiện toàn Hội đồng phối hơp PBGDPL xã phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viện trong Hội đồng, tiếp tục đổi mới và nâng cao hoạt động của Hội đồng.

     1.6. Tiếp tục rà soát,  củng cố, kiện toàn đội ngủ tuyên truyền viên pháp luật.

     1.7. Tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL cho Thanh thiếu niên, PBGDPL cho người dân nông thân và trong nhà trường.

     1.8. Tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thòa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

     1.9. Tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL được tổng kết từ việc thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về  PBGDPL.

     2. Công tác hòa giải ở cơ sở:

     2.1. Tiếp tục hướng dẫn, thi hành Luật hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

     2.2. Hướng dẫn củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngủ hòa giải viên.

     2.3. Nguyên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và công nhận kết quả hòa giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử dụng hòa giải khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp.

     2.4. Tổ chức kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở:

     3. Đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: xây dựng thực hiện quy ước.

     3.1. Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND, ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước;

     3.2. Kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận, xếp hạng, công bố, khen thưởng các địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định:

     3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

     4. Công tác xây dựng và thực hiện quy ước của ấp.

     4.1 Theo dõi việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, thực hiện quy ước.

     4.2  Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước.

     III. HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.

     1. Phổ biến giáo dục trực tiếp: tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.

     2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh.

     3. Thông qua công tác hòa giải, hoạt động tiếp công dân.

     4. Lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật.

     IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

     1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể, Trưởng ấp các ấp tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

     2. Các ngành, đoàn thể, Trưởng ấp các ấp tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 02/6), hàng năm (trước ngày 02/12) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân xã.

     3. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án thực hiện theo quy định tại các quyết định ban hành, phê duyệt các chương trình, đề án đó.

     4. Công chức Tài chính – kế toán có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND xã bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL và hoạt động của công tác PBGDPL, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và kinh phí thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để tạo điều kiện cho các công tác này đạt hiệu quả.

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay112
  • Tháng hiện tại112
  • Tổng lượt truy cập315,944
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây