Xã Phước Vinh: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ THÔNG TIN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ PHƯỚC VINH

Thứ tư - 18/11/2020 16:00 376 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC VINH

 

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Ông LÊ THÀNH TRUNG

SĐT: 09093633081

Mail: trunglt@tayninh.gov.vn

1. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Ông ĐINH THANH NHÀN

SĐT: 0336861801

Mail: hoidongnhandanxaphuocvinh@gmail.com

Đại biểu HĐND xã Nhiệm kỳ 2016-2021 : 24 đại biểu

 

 

 


                                                       

Đứng đầu UBND xã Phước Vinh : Chủ tịch ông  NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Sinh năm 1977

Số điện thoại : 0977107070

Chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi công việc của Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định.

Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính liên ngành, liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong xã.

Để tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo, điều hành và giải quyết các công việc sau:

- Quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực sản xuất chủ yếu; mục tiêu đầu tư xây dựng cơ bản; quyết định phê duyệt các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất.

- Công tác đối ngoại chung; vấn đề nhân quyền; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phòng chống tham nhũng; những vấn đề chung về công tác thi đua – khen thưởng; Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; những vấn đề chung về công tác tôn giáo.

- Công tác tổ chức bộ máy; biên chế công chức; quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kế hoạch sử dụng cán bộ, công chức…công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; những vấn đề chung về công tác cải cách hành chính.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả xã; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn; phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; các khoản chi từ dự phòng ngân sách xã; chi từ nguồn chưa phân bổ thuộc thẩm quyền quản lý; các chương trình mục tiêu của huyện và xã; chi quốc phòng, an ninh.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng. Quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; địa điểm đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước; các dự án không sử dụng vốn nhà nước; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và dự án có sử dụng đất đấu thầu cần lựa chọn nhà đầu tư.

- Là Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xã và làm Chủ tịch các Hội đồng, trưởng các Ban chỉ đạo, Ban quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của UBND xã.

- Quyết định điều chỉnh phân công công việc giữa các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã khi cần thiết.

Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các bộ phận: Bộ phận Ngân sách; Văn phòng; công tác cải cách hành chính; tư pháp, hộ tịch; Công an; Ban chỉ huy quân sự xã.

Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND xã với Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã.

          Dự tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Thường trực HĐND xã.

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH UBND xã: ông NGUYỄN TRỌNG HIỆP

        Sinh năm 1977

Số điện thoại : 0394523177

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc khối kinh tế như: 

- Phụ trách lĩnh vực phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, điện, đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đất đai,.

- Phụ trách phong trào kinh tế hợp tác; quản lý xây dựng theo quy hoạch và trật tự công cộng; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác khuyến công, khuyến nông; chống buôn lậu, gian lận thương mại, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

- Trong phạm vi quyền hạn được giao, chủ động xử lý công việc, trực tiếp quyết định xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; đề xuất khen thưởng thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

          Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

          Làm trưởng các ban thuộc khối kinh tế;

Tham gia làm thành viên một số Ban chỉ đạo của huyện trên lĩnh vực kinh tế.

          Dự tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Thường trực HĐND xã, ấp.

Báo cáo Chủ tịch UBND xã kết quả giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền được giao.

 3. PHÓ CHỦ TỊCH UBND xã: Bà PHAN THỊ ANH ĐÀO

Sinh năm 1975

Số điện thoại : 0948389988

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc khối văn hóa xã hội, như:

Công tác giáo dục, khuyến học; các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao; công tác dân tộc, tôn giáo, thanh niên, hội; tuyên truyền phổ biến thông tin thời sự địa phương; khoa học công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của UBND xã; phong trào xanh-sạch-đẹp ở cơ quan đơn vị và trên địa bàn xã.

Phụ trách lĩnh vực văn hoá xã hội,  Lao động, thương binh và xã hội; y tế; Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình, trẻ em; chương trình giảm nghèo; Phối hợp xây dựng quỹ "Vì người nghèo", quỹ "đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; Vì sự tiến bộ Phụ nữ; đào tạo nghề lao động nông thôn; bảo trợ xã hội; chính sách Người có công; hiến máu tình nguyện; truyền thanh.

Trong phạm vi quyền hạn được giao, chủ động xử lý công việc, trực tiếp quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề xuất khen thưởng thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

Làm trưởng các ban thuộc khối văn hóa, Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã.

Tham gia làm thành viên một số Ban chỉ đạo của huyện trên lĩnh vực Văn hóa – xã hội.

Dự tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Thường trực HĐND xã.

 Báo cáo Chủ tịch UBND xã kết quả giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

 

CÔNG CHỨC UBND XÃ PHƯỚC VINH :

  1. Chỉ huy trưởng quân sự : Đỗ Trọng Nghĩa

Thực hiện chức trách theo quy định tại Thông tư số 79/2016/TT-BQP ngày 16/6/2016 của Bộ quốc phòng quy định mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ. Ngoài ra còn chịu trách nhiệm:

a. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

- Phụ trách tiêu chí số 19.1 Nông thôn mới.

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

d..Dự tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Thường trực HĐND xã.

2.Trưởng Công an xã: Nguyễn Ngọc Anh Chương

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã. Ngoài ra, còn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như :

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực: an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

- Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự;

- Quản lý cư trú, đăng ký quản lý việt kiều, người nước ngoài về thăm thân nhân trên địa bàn;

- Quản lý Đội công tác tình nguyện xã hội.

  - Phụ trách tiêu chí số 19.2 Nông thôn mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

- Dự tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Thường trực HĐND xã.

 3. Công chức Văn phòng - Thống kê:  Văn Kim Thể : Thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

          - Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

- Tham mưu công tác tổ chức nhân sự, tổng hợp tình hình cán bộ, công chức;

          - Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Ủy ban nhân dân xã;

          - Thực hiện Cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông", xây dựng chính quyền điện tử; thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực trên địa bàn.

- Tham mưu công tác tổ chức nhân sự, thống kê, tổng hợp tình hình cán bộ, công chức;

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

- Tiếp nhận báo chí, công văn đến, phân loại vào sổ chuyển lãnh đạo và các ban ngành chuyên môn trong ngày không để tồn động.

- Quản lý công văn đi, đến, lập hồ sơ lưu trữ của UBND xã.

-Tham mưu thực hiện việc vận hành phần mềm Bkav egov (eoffice) theo quy định của UBND huyện.

Tổng hợp báo cáo công tác văn thư lưu trử theo quy định, và báo cáo các văn bản khi có yêu cầu

-  Phụ trách tiêu chí số 4, 10,18        .

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

4. Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: Hồ Văn Vũ

 Thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau :

          -  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Đất đai

          - Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, Phụ trách quản lý đất công trên địa bàn xã.

          - Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật; tham mưu hòa giải các đơn tranh chấp của công dân.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

          -  Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

- Thực hiện  trực "một cửa" và "một cửa liên thông",

- Phối hợp tài chính- kế toán quản lý tài sản công, quàn lý đất công cho thuê theo đúng quy định.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

5. Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường : Nguyễn Biên Thuỳ

 Thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Phụ trách giúp việc cho Ban chỉ đạo, Ban Quản lý, Nông thôn Mới, tổng hợp báo cáo theo dõi tình hình duy trì 19 tiêu chí Nông thôn mới.

-  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Môi Trường.

          - Phụ trách tiêu chí  số 1: số 9 :  17.2,17.3, 17.5. 17.7,  17.1.

- Thực hiện  trực "một cửa" và "một cửa liên thông",

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

          - Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về công tác huy hoạch, xây dựng, đô thị, quản lý công tác Bảo vệ môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã;

- Phối hợp cán bộ Nông lâm – thuỷ lợi phụ trách Nông Nghiệp;xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn xã.

6. Công chức Tài chính – kế toán  : Nguyễn Thị Cẩm Loan:

 Phụ trách chung, nhiệm vụ cụ thể như sau:

          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực, Xây dựng dự toán chi ngân sách xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện dự toán chi hoạt động ngân sách trên địa bàn xã; Chủ trì, phối hợp với công chức khác đôn đốc quản lý các nguồn chi khác;

          - Phụ trách chi lương, phụ cấp cho cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

          * Công chức Tài chính – kế toán  : Nguyễn Linh Phương :

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực: Xây dựng dự toán thu ngân sách xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn xã.

          - Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp  địa chính quản lý tài sản công, quản lý đất công cho thuê theo đúng quy định.

          - Phụ trách tiêu chí 2.1, Nông thôn mới.    

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

4. Công chức Tư pháp - hộ tịch :

          * Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

          * Lê Thị Ngọc Trang : thực hiện nhiệm vu cụ thể như sau:

          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực: Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã; Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật; lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật; Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn.

- Phụ trách tiêu chí 18.5 Nông thôn mới.   

- Thực hiện  trực "một cửa" và "một cửa liên thông",

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

          * Nghiêm Thị Kim Hoa:  thực hiện nhiệm vu cụ thể như sau:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, Trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã; chứng thực tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;

- Nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền,

          - Phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở ấp, tổ dân cư tự quản và công tác giáo dục tại địa bàn; Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính.

- Thực hiện  trực "một cửa" và "một cửa liên thông",

          -Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

5. Công chức Văn hóa xã hội

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên theo quy định của pháp luật;

          * Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau

          *  Lê Thị Nàng: thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục trên địa bàn; Theo dõi công tác an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn;

- Phụ trách tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc.

- Tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

          -Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;

          - Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng ấp, Tổ trưởng tổ DCTQ xây dựng hương ước, quy ước ở ấp, tổ DCTQ và thực hiện công tác giáo dục trên địa bàn;

- Phụ trách tiêu chí 7,8, 16, 17.4 Nông thôn mới.         

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

          * Trương Thị Thu Hồng: thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn; Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, người có công và xã hội; thực hiện chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn;  

          - Phụ trách tiêu chí 11,12,14.3,18.6 Nông thôn mới.    

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

* Cán bộ không chuyên trách xã:

          a. Cán bộ quản lý nhà văn hóa, Phó Giám Đốc TT VH-TT: Trần Quyền Anh

          Thực hiện các nhiệm vụ do Trung tâm văn hoá thể thao huyện giao.

          Quản lý Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng; phục vụ các cuộc hội họp của Đảng ủy, HĐND, UBND và các ngành khi cần.

          Xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao như: phong trào văn nghệ quần chúng trong ấp; tổ chức các loại hình sinh hoạt, các hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và rèn luyện sức khỏe cho nhân dân;

          Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho trẻ em;

          Quản lý trực tiếp công việc của cộng tác viên văn hóa, thể thao.

          Tổ chức các hoạt động học tập cộng đồng trên địa bàn xã, xây dựng mạng lưới xã hội học tập;

          Thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

          Tham gia các hoạt động giáo dục và đào tạo do cấp trên tổ chức;

          Quản lý trực tiếp cộng tác viên học tập cộng đồng

b. Cán bộ đài truyền thanh: Lê Minh Vũ.

          Kết hợp với công chức văn hóa thực hiện cả hai mặt công tác văn hóa – thông tin, nhưng chịu trách nhiệm chính là công tác truyền thanh. Đảm bảo mỗi ngày truyền thanh 3 buổi theo quy định của ngành đúng giờ, đúng thời lượng.

Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan đưa tin, bài của địa phương để phục vụ nhiệm vụ chính trị; đảm bảo số lượng tin bài theo đúng quy định.

          Quản lý các cụm truyền thanh 5 ấp, thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây, loa phóng thanh, nếu phát hiện hư hỏng phải đề xuất sửa chữa kịp thời, không để đài ngưng hoạt động;

          Phối hợp cán bộ quản lý Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng phục vụ các cuộc hội họp của Đảng ủy, HĐND, UBND và các ngành khi cần.

          Tổ chức hoạt động câu lạc bộ quyền trẻ em; tham gia diễn đàn trẻ em

c. Cán bộ kế hoạch- giao thông- thủy lợi, nông, lâm nghiệp : Lê Thị hằng Ni        

          Phụ trách Lâm Nghiệp ( Rừng ) các hình thức tổ chức sản xuất, thuỷ Lợi.

          Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ theo qui định và thực hiện một số nhiệm vụ do Phòng Nông nghiệp hướng dẫn.

          d. Cán bộ Thủ quỹ - Văn thư -  Lưu trữ: Phan Thị Giàu.     

          Quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt, khi chi hoặc tạm ứng đều có ý kiến của kế toán và phải được thống nhất của chủ tài khoản. Đối chiếu với kế toán về quỹ tiền mặt vào thứ sáu hàng tuần để báo cáo Chủ tịch UBND xã.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác cùng tài

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay540
  • Tháng hiện tại118,130
  • Tổng lượt truy cập3,119,501
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây