Xã Thành Long: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2021

Thứ sáu - 24/09/2021 19:00 168 0

​Thông tin về định hướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; QP-AN

UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THÀNH LONG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       


                                        KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2021

( Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân xã Thành Long)


PHẦN I

ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết X của tỉnh Đảng bộ, Nghị quyết Đảng bộ Huyện khóa XI và Nghị quyết XI của  Đảng bộ xã Thành Long.

Tình hình năm 2020 có nhiều bất cập như: giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19…là những điều kiện khách quan làm ảnh hưởng đến sự phát triển Kinh tế xã hội – Quốc phòng an ninh năm 2020.

Tuy nhiên với sự năng động sáng tạo trong lãnh đạo điều hành của các cấp chính quyền, cùng với sự đoàn kết, nhất trí của nhân dân, sự nhiệt huyết cao của tập thể cán bộ chính quyền địa phương tiếp tục chuyển dịch nền kinh tế đúng hướng theo thị trường đa dạng hoá sản phẩm về cây, con. Từ đó  đưa nền kinh tế của xã tiếp tục phát triển đáng kể trong năm 2020, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Kế hoạch, Nghị quyết đề ra cụ thể như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2020 về Kinh tế - xã hội; QP-AN của xã đạt 15/17 chỉ tiêu; nổi bật, Thu ngân sách: 11.763.783.797/9.471.000.000 đạt 124,21% so dự toán năm 2020; Chi ngân sách: 8.570.233.807/9.471.000.000 đạt 84,12% so dự toán năm 2020; Thu thuế: đạt 1.420.744.739/1.181.000.000 đồng, đạt 120,3%; Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 đạt 7.125,66 ha/7.045 ha, so kế hoạch đạt 101,14%. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm, giảm nghèo và một số lĩnh vực khác tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động y tế, văn hoá-giáo dục, thông tin, truyền thanh, TDTT được duy trì và phát triển; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được chú trọng hơn, không có tình trạng khiếu nại vượt cấp và  xảy ra điểm nóng; việc triển khai thực hiện các văn bản cấp trên luôn đảm bảo đúng thời gian quy định. Tình hình ANCT, TT.ATXH trên tuyến biên giới và nội địa được giữ vững, ổn định, tình hình ATGT có chuyển biến tích cực; công tác quốc phòng được thực hiện tốt, đạt 100% chỉ tiêu giao quân đợt I/2020; làm tốt công tác Dân vận đợt I và II năm 2020. Công tác QLNN của cấp xã luôn được củng cố, đổi mới, hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI:

- Song với những kết quả đã đạt được, xã vẫn còn một số mặt hạn chế như: Tình hình giá cả, dịch bệnh trên người, trên cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại làm người dân chưa thật sự an tâm; tiềm năng về thương mại, dịch vụ của địa phương chưa được khai thác hết; việc áp dụng khoa học vào sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi còn manh mún, nhỏ lẽ chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh thị trường hiện nay, đa số còn mang tính tự phát của nông dân, thiếu tính dự báo và định hướng; tình trạng rác thảy sinh hoạt chưa được xử lý triệt để; còn 02/17 chỉ tiêu (Nông thôn mới và BHYT) chưa đạt so với Nghị quyết.

- Về tệ nạn xã hội như: gây rối trật tự XH, giao cấu trẻ em; trộm cắp TSCĐ, đánh bài, buôn lậu, ghi đề, đá gà, cá độ bóng đá vẫn còn xảy ra, tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn còn xảy ra. Công tác hòa giải khiếu nại của công dân đôi lúc còn chậm, chưa giải quyết dứt điểm, một số vụ việc tranh chấp kéo dài, tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra. . .

    * Nguyên nhân hạn chế - yếu kém chủ yếu:    

- Về khách quan: Dịch bệnh mới phát sinh trên cây trồng, vật nuôi làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng; khâu tiêu thụ các mặt hàng nông sản biến động, vật tư nông nghiệp tiếp tục tăng cao nhất là giá nguyên nhiên liệu làm người dân không an tâm trong đầu tư sản xuất, thời tiết nắng hạn kéo dài, đời sống nhân dân còn khó khăn, tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh doanh, sản xuất… là những nguyên nhân chủ yếu tác động đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch KT – XH năm 2020 đã đề ra.

- Về chủ quan: một số ít cán bộ, công chức còn hạn chế trong thực thi nhiệm vụ, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của một số cán bộ còn thấp, chế độ thông tin, báo cáo nhiều lúc chưa kịp thời, chưa đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật có chuyển biến nhưng chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Song, với những hạn chế nêu trên đòi hỏi cần có những nỗ lực cao hơn, những giải pháp thiết thực hơn để vượt lên những khó khăn - tồn tại này.

PHẦN II:

MỤC TIÊU - CHỈ TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I.  Mục tiêu tổng quát thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đại hội XII của đảng bộ huyện Châu Thành – Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ xã Thành Long với những thuận lợi, thời cơ, tiềm năng hiện có cùng những thách thức cần phấn đấu để vượt lên tạo tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực.

Là một xã vùng sâu biên giới, cơ sở hạ tầng còn thấp, chưa đồng bộ, đời sống nhân dân còn khó khăn, kinh tế chủ yếu là phát triển về nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thương mại-dịch vụ nhỏ lẻ. Vì vậy, cần phải nỗ lực phấn đấu tiếp tục chủ động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đảm bảo từng bước phát triển kinh tế thật sự vững chắc.  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống buôn lậu, xâm canh, xâm cư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước. Phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hòa bình, phát triển với các xã biên giới của Campuchia giáp ranh.. tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2021 cụ thể như sau:

II. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Chỉ tiêu về kinh tế: có 05 chỉ tiêu

- Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 ha đất trồng trọt: 80 triệu đồng.

- Tổng diện tích đất gieo trồng cây hàng năm đạt 5.719 ha (Cây Mía: 1.777 ha; cây Mì: 2.378 ha; cây Lúa: 1.440 ha; hoa màu, rau đậu các loại: 124 ha)

- Diện tích cây lâu năm: 1.545 ha (cây cao su 1.230 ha; cây ăn quả: 315 ha).

- Tổng đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác: 263.300 con (Đàn Trâu: 300 con; đàn Bò: 1.200 con; đàn Heo: 1.800 con; gia cầm: 260.000 con).

- Thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu huyện giao.

2. Chỉ tiêu Xã hội - Môi trường: có 08 chỉ tiêu.

- Số lao động có việc làm tăng thêm: 130 lao động.

- Số người đóng bảo hiểm y tế: Tỷ lệ đạt 85,92% theo Quyết định số 5681/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện Châu Thành.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (theo cân nặng): từ 11% trở xuống.

- Số trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin: từ 97% trở lên.

- Số tiêu chí được công nhận tiêu chí nông thôn mới: 19/19 tiêu chí (xã Nông thôn mới).

- Số dân cư nghèo: giảm 100% hộ nghèo.

- Số hộ dân cư tham gia dịch vụ thu gom rác/ tổng số hộ dân trên địa bàn xã: từ 40% trở lên.

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh: từ 90% trở lên.

III. Những giải pháp thực hiện chủ yếu:

Dựa trên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, toàn thể chính quyền và nhân dân xã quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 với những giải pháp cơ bản như sau:

1. Tăng cường vận động nhân dân tiếp tục nắm bắt thông tin, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi  gắn liền với nhu cầu nền kinh tế thị trường hiện nay, sản xuất có khoa học theo hướng bền vững, chú trọng năng suất; phòng, chống dịch bệnh; ưu tiên các loại cây, con giống có năng xuất, chất lượng cao như: lúa, mía, mì, cao su . . .

2. Tài chính – Kế toán xã chủ trì tích cực phối kết hợp cùng đội thuế xã tham mưu, rà soát khai thác các nguồn thu đúng quy định trên địa bàn xã, tránh tình trạng trốn thuế, nợ thuế. Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế theo chỉ tiêu huyện giao.

 3. Khai thác lợi thế tiếp giáp với nước bạn Campuchia để đẩy mạnh buôn bán hàng hóa dọc tỉnh Lộ 781; Chợ Hòa Bình và Bến Sỏi.

4. Ban quản lý các dự án của xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia và quản lý tốt các dự án theo đúng quy trình, đúng mục đích dự án, tăng cường công tác giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn xã. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí đăng ký năm 2021.

5. Trạm y tế - dân số xã chủ trì kết hợp các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người; thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 85,92% dân số xã; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; kiểm soát tỷ suất sinh và tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 theo quy định.

6. Văn hoá – Xã hội xã chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai có hiệu quả các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; công tác truyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là trong thời kỳ hội nhập, đổi mới đất nước như hiện nay nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân; thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa ở khu dân cư tự quản.

- Đối với công tác chính sách-xã hội: thực hiện có hiệu quả công tác quản lý theo dõi công tác giảm nghèo; tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo  đa chiều theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kịp thời triển khai phối kết hợp thực hiện xây dựng nhà Đại đoàn kết; Nhà tình thương, Nhà tình nghĩa đúng đối tượng; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho gia đình chính sách; người có công; các  đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã nhất là trong các ngày lễ, tết; tuyên truyền công tác tham gia BHYT; kết hợp với nhà trường thực hiện tốt Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

7. Các điểm trường tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảng dạy năm học 2020 – 2021; thường xuyên đeo bám vận động học sinh tái bỏ học ra lớp; làm tốt công tác phổ cập giáo dục hàng năm; tích cực thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục.

8. Địa chính - Nông nghiệp xã tăng cường công tác tham mưu xét cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân, công tác quản lý đất công, công tác khai thác tài nguyên - khoáng sản trên địa bàn xã và công tác giải quyết tranh chấp đất đai không để tồn đọng kéo dài; chủ động thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2021, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất; chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có năng xuất, chất lượng cao.

9. Công an, Quân sự xã chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự đã đề ra, nhất là trong các ngày lễ, tết; giữ vững trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và làm tốt công tác đối ngoại với nước láng giềng Campuchia cũng như các xã nội địa. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu “4 giảm”, nhất là giảm tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông, luôn có kế hoạch phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và tệ nạn xã hội trong các ngày lễ, tết.

10. Xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh trên cơ sở dân chủ với phương châm “Dân là  gốc, vì dân phục vụ”. Tiếp tục tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức xã nhằm đáp ứng ngang tầm với nhiệm vụ mới hiện nay. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị theo Chỉ thị 05 của UBND tỉnh Tây Ninh, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và một cửa điện tử vào hoạt động quản lý hành chính góp phần thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách hành chính. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34 và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015; công tác Dân vận chính quyền theo Quyết định 4050-QĐ/TU; mỗi cán bộ phải gương mẫu đề cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy hết năng lực chuyên môn nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

11. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân. Xem nhiệm vụ cải cách hành chánh vừa là mục tiêu vừa là động lực và có tầm quan trọng rất lớn dẫn đến thành công trong việc phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh trong năm 2020.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh năm 2021, các đồng chí Trưởng các ban ngành xã tập trung chỉ đạo ngành mình phụ trách đề ra kế hoạch riêng từng ngành, tập trung phấn đấu cao nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng Uỷ, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã đã đề ra trong năm 2021.

Trên đây là Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 của Ủy ban nhân dân  xã Thành Long./.                                                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                               Võ Minh Nhật

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay2,885
  • Tháng hiện tại96,079
  • Tổng lượt truy cập4,329,617
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây