xã Thành Long:

Thứ năm - 23/09/2021 22:00 144 0
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Nguyễn Hoàng Long SĐT: 0919269074 Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Nguyễn Thái Bình SĐT: 0913.661.107 DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026 STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Đơn vị ghi chú 1 Nguyễn Hoàng Long 29/09/1971 xã Thành Long 2 Nguyễn Thái Bình 07/06/1983 xã Thành Long 3 Võ Minh Nhật 01/01/1981 xã Thành Long 4 Giáp Bình Minh 16/11/1973 xã Thành Long 5 Thái Thị Thu Trang 15/3/1985 xã Thành Long 6 Nguyễn Thanh Tùng 1979 xã Thành Long 7 Nguyễn Văn Đúng 01/01/1972 xã Thành Long 8 Nguyễn Khánh Cường 06/12/1973 xã Thành Long 9 Huỳnh Thị Ngọc Hà 01/02/1986 xã Thành Long 10 Võ Văn Huỳnh 15/10/1960 xã Thành Long 11 Lưu Thanh Hiếu 11/03/1989 xã Thành Long 12 Đặng Đình Lâm 01/02/1978 xã Thành Long 13 Huỳnh Tấn Toàn 04/12/1971 xã Thành Long 14 Nguyễn Phong Tâm 05/05/1980 xã Thành Long 15 Đoàn Thị Ngọc Huệ 13/06/1981 xã Thành Long 16 Võ Văn Mum 20/02/1968 xã Thành Long 17 Đặng Huy Thời 01/05/1954 xã Thành Long 18 Trịnh Thị Thoa 05/05/1986 xã Thành Long 19 Nguyễn Văn Thanh 09/5/1971 xã Thành Long 20 Nguyễn Tấn Tài 01/01/1983 xã Thành Long 21 Nguyễn Chí Dũng 18/01/1982 xã Thành Long 22 Nguyễn Văn Nhịn 20/5/1963 xã Thành Long 23 Nguyễn Văn Thuần 30/12/1966 xã Thành Long 24 Thân Đỗ Bích Phương 15/12/1987 xã Thành Long 25 Huỳnh Văn Thuận 30/8/1961 xã Thành Long 26 Đồng Văn Minh 01/01/1963 xã Thành Long 27 Lê Quang Minh 1968 xã Thành Long   ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Sơ đồ tổ chức Lãnh đạo UBND và các chức danh chuyên môn xã Thành Long 1. Ông: Võ Minh Nhật- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Số điện thoại: 0822.000.082 Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND xã; lãnh đạo các thành viên UBND, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã quản lý; chủ tọa các phiên họp UBND; chủ trì các cuộc họp thành viên UBND xã. - Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã. - Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩmquyền tập thể Uỷ ban nhân dân. - Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động cóhiệu quả. - Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể xã. - Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã. - Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý. - Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trường ấp theo quy định. 2. Ông:Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa - Xã hội: SĐT: 0943.430.952 Mail: tungnt@tayninh.gov.vn - Giúp Chủ tịch UBND xã tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc Văn hóa- xã hội và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền UBND xã. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: - Giúp Chủ tịch UBND xã quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực:Giáo dục và đào tạo, y tế, dân số, gia đình, lao động - thương binh và xã hội, văn hoá và thông tin, thể dục thể thao, du lịch, truyền thanh, dân vận chính quyền, công nghệ thông tin, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc và các lĩnh vực xã hội khác. Được Chủ tịch ủy quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong khối phụ trách theo quy định. - Tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phân công phụ trách (trừ phần việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch). - Giúp Chủ tịch chỉ đạo, tổ chức và xử lý kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. - Công tác tổng hợp báo cáo kinh tế – xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm. - Phối hợp với các Thành viên UBND, các ban ngành đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. - Thực hiện những công việc do Chủ tịch UBND xã ủy quyền khi Chủ tịch UBND xã đi vắng. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên,Chủ tịch phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật. 3. Bà:Thái Thị Thu Trang - Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực kinh tế: SĐT:0368.332.900 Mail: trangttt@tayninh.gov.vn Giúp Chủ tịch UBND xã tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền UBND xã. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: - Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của UBND xã (khâu chỉ đạo, đôn đốc xây dựng quy hoạch, kế hoạch; chủ trì thẩm định hoặc góp ý ban đầu trước khi trình ra UBND xã). - Kinh tế (thủy sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, phát triển làng nghề, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp); khoa học và công nghệ; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. - Tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phân công phụ trách (trừ phần việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch). - Giúp Chủ tịch chỉ đạo, tổ chức và xử lý kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. - Phối hợp với các Thành viên UBND, các ban ngành đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ được phân công. - Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. - Thực hiện những công việc do Chủ tịch UBND xã ủy quyền khi Chủ tịch UBND xã đi vắng. - Ký thay chủ tài khoản ngân sách xã khi được Chủ tài khoản ủy quyền. - Theo dõi, chỉ đạo các công chức thuộc lĩnh vực phân công thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao. - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên,Chủ tịch phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật. * Công chức: Tài chính - Kế toán 1. Trách nhiệm: - Thực hiện chế độ, chính sách tài chính, kế toán tại cơ quan theo quy định. - Báo cáo cho các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện sử dụng ngân sách, phí, lệ phí theo định kỳ. - Quyết toán thu chi ngân sách năm và xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm kế tiếp (gồm kinh phí dự toán ngân sách, phí lệ phí và vốn đầu tư các dự án quy hoạch). - Thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu kế toán (trên máy vi tính và trên sổ sách chứng từ). - Theo dõi thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công. - Kiểm tra theo dõi việc thu phí, lệ phí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 2. Quyền hạn: - Có quyền từ chối thanh toán nếu không đảm bảo đúng thủ tục quy định. - Không thanh toán những trường hợp không nằm trong phạm vi cho phép của chế độ tài chính quy định trừ trường hợp cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản. * Công chức: Văn phòng – Thống kê 1. Trách nhiệm: - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi thực hiện chương trình, lịch làm việc đó; tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tham mưu giúp UBND trong việc chỉ đạo thực hiện. - Giúp Ủy ban nhân dân dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền; làm báo cáo gửi lên cấp trên. - Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo cáo thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. - Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ công việc của Ủy ban nhân dân. - Giúp Ủy ban nhân dân về công tác thi đua khen thưởng ở xã, xã, thị trấn. - Giúp Ủy ban nhân dân thực hiện nghiệp vụ UBND theo quy định của phápluật và công tác được giao. - Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Ủy ban nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế ""một cửa"". 2. Quyền hạn: - Được quyền đánh giá, nhận xét cán bộ công chức; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và quản lý cán bộ công chức của xã. - Được yêu cầu các ban ngành của xã, các cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. * Công chức: Địa chính -Xây dựng-Nông nghiệp-Môi trường 1. Trách nhiệm: - Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã. - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt. - Thẩm tra, lập văn bản để Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó. - Thu thập tài liệu, số liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. - Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định. - Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, các mốc địa giới... - Tham mưu cho UBND cấp xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. - Tuyên truyền, giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý. - Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng. - Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. 2.Quyền hạn: - Được quyền kiểm tra việc xây dựng nhà ở nông thôn để phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường, kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền xử lý. - Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực đất đai đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác. * Công chức: Tư pháp – Hộ tịch 1. Trách nhiệm: - Giúp Ủy ban nhân dân xã soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; giúp Ủy ban nhân dân xã phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 11 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004. Ngoài ra, còn thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như: Tham mưu UBND xã thực hiện công tác tư pháp, hòa giải và tuyên truyên pháp luật trong nhân dân; thẩm tra và đảm bảo tính pháp lý các văn bản do UBND xã ban hành; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn xã. Tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Tham mưu UBND xã thực hiện công tác hộ tịch, tiếp dân và giải quyết các loại thủ tục hành chính cho nhân dân. Mở sổ theo dõi, quản lý tủ sách pháp luật. 2.Quyền hạn: - Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác. * Công chức: Chỉ Huy Trưởng Ban CHQS 1. Trách nhiệm: Xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên theo chỉ tiêu huyện giao và công tác tuyển quân hàng năm. Tổ chức giáo dục chính trị và huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân, đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên, tổ chức đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự. Làm tốt công tác vận động quần chúng. Phối hợp với công an xã và lực lượng tuần tra thường xuyên tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, sẳn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phụ thiên tai, sơ tán cứu hộ, cứu nạn; Xây dựng nền quốc phòng kết hợp với an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện. Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND xã và ngành chuyên môn cấp trên về công tác của mình, nếu phân công cấp phó thì vẫn phải chịu trách nhiệm về việc làm của đồng chí mình đã phân công. 2.Quyền hạn: - Được quyền ký thay mặt Chủ tịch HĐ NVQS theo quy định phân cấp. - Có quyền chủ trị tổ chức cuộc họp, huy động, phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã trong việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công công nhập ngũ hàng năm. * Công chức: Trưởng Công an xã 1. Trách nhiệm: Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tổ chức lực lượng Công an xã đủ số lượng và đảm bảo chất lượng hoạt động, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng đội tuần tra nhân dân. Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy, UBND và lãnh đạo Công an huyện về những chủ trương, biện pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo qui định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý nhân hộ khẩu. Tổ chức quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo nghị định 163/CP. Chỉ đạo bảo vệ hiện trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã. Tuần tra bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Phối hợp MTTQ xây dựng củng cố TTQ trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND xã và ngành chuyên môn cấp trên về công tác của mình, nếu phân công cấp phó thì vẫn phải chịu trách nhiệm về việc làm của đồng chí mình đã phân công. 2.Quyền hạn: - Có quyền huy động công an, tuần tra nhân dân trong quá trình thi hành nhiệm vụ. - Được quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. * Công chức: Văn hóa xã hội phụ trách Văn hóa thông tin- thể dục thể thao 1. Trách nhiệm: - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng về tình hình môi trường văn hoá ở địa phương lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. - Giúp Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi truỵ dưới hình thức văn hoá, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương. - Giúp Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức vận động để xã hội hoá các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương. - Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động, thương binh và xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt. 2.Quyền hạn: - Có quyền hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao. * Công chức: Văn hóa xã hội phụ trách Thương binh xã hội 1. Trách nhiệm: - Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội. - Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân xã, xã giải quyết theo thẩm quyền. - Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội.. - Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; quảnlý các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ xã hội,việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng. - Theo dõi thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo. - Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động - thương binh và xã hội ở xã. 2.Quyền hạn: - Có quyền yêu cầu của tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ về lĩnh vực Lao động - TBXH đúng theo quy định khi đến liên hệ công tác.
0

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,200
  • Tháng hiện tại32,458
  • Tổng lượt truy cập3,649,479
báo QĐND
csdl quoc gia ve van ban phap luat
hoctapvalamtheotamguonghochiminh
congthontintructuyen
webcskhdungdien
hopthudientu
duongdaynong
hopthuphongchongthamnhung
congbaotayninh
CCHC
hoidap
congkhaiminhbach
gopyduthao
tailieuxuctiendautu
guigopyphananhdan
guigopyphananhdoanhnghiep
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây