CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, ƯU ĐÃI
 
Giải thích từ  ngữ:
Vùng nông thôn: Là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn của phường, quận thuộc thị xã, thành phố.
Địa bàn: Địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn; Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được quy định tại – Phụ lục II của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.
Dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư: là những dự án đầu tư vào những lĩnh vực được quy định  tại phần A. Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư phụ lục I, của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.
Dự án ưu đãi đầu tư: là những dự án đầu tư vào lĩnh vực được quy định tại phần B. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư phụ lục I. của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006  của Chính phủ.
Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư: Là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục của Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010; thực hiện tại địa bàn có điều  kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư: Là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục của Nghị định số b61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010; thực hiện tại địa bàn có điều  kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư: Là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được thực hiện tại vùng nông thôn.
 
I
ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI
 
STT
 
Dự án/Các trường hợp cụ thể
 
Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
 
 
 
Miễn, giảm tiền sử dụng đất
 
 
Tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất
 
1
Dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư
Hoàn toàn
Hoàn toàn
0,25%
2
Dự án  ưu đãi đầu tư
15 năm
50%
0,25%
3
Dự án thông thường
11 năm
30%
0,25%
4
Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư
Hoàn toàn
Hoàn toàn
 
5
Dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp, lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học công nghệ
Hoàn toàn
Hoàn toàn
 
6
Làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với Hợp tác xã
Giảm 50%
 
 
7
Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, mà bị thiên tai, hoả hoạn làm thiệt hại trên 40%
Miễn năm bị thiệt hại
 
 
8
Không phải sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, mà bị thiên tai, hoả hoạn bất khả kháng
Giảm 50% trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh
 
 
 
Các trường hợp giao đất không thu tiền SDĐ
1
Sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản;
2
Sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo các dự án của Nhà nước;
3
Sử dụng đất xây dựng công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.
 
II
 
ƯU ĐÃI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 
Ngành nghề
                                  Ưu đãi
Thuế xuất
Miễn, giảm thuế
1
Dự án sử dụng công nghệ cao; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Đầu tư phát triển nhà máy nước; cầu, đường bộ, cảng sông; sản xuất sản phẩm phần mềm
10% áp dụng trong 15 năm
Miễn 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo
2
Dự án thuộc lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường.
10% trong suốt thời gian hoạt động
Miễn 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo
3
Ngoài các ngành nghề trên
10% áp dụng trong 15 năm
Miễn 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo
 
 
III
 
ƯU ĐÃI VỀ THUẾ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU
 
+ Hàng hoá nhập khẩu gia công cho nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu và khi xuất được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài đề gia công cho Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hang hoá xuất khẩu ra nước ngoài để gia công.
+ Hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I, của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010, hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008.
+ Miễn thuế lần đầu đối với hàng hoá là trang thiết bị nhập khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục II, của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010, để tạo tài sản cố định của dự án.
+ Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được, nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I, của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010, hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.
+ Miễn thuế với nguyên liệu nhập khẩu dung sản xuất hàng xuất khẩu, thời gian sản xuất và xuất khẩu là 09 tháng.
 
IV
 
CÁC ƯU ĐÃI KHÁC
1
Hình thức đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT (Theo Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Thuế xuất: 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.
+ Miễn, giảm: Miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư
- Về đất đai:
      + Tiền thuê đất: Được miễn trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án.
      + Tiền sử dụng đất: Được miễn đối với diện tích đất được Nhà nước giao.
2
Tùy điều kiện cụ thể tỉnh sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào của dự án; đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ dịch vụ tư vấn đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ mới vào dự án, phát triển thị trường, cước phí vận tải./.
 
 
  • Ghi chú:
 
Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: Theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005, Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 360/5/2008
Miễn, giảm tiền sử dụng đất: Theo Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008.
Tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất: Theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 30/7/2010.
Các trường hợp giao đất không thu tiền SDĐ: Theo Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/52008.
Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008.
Ưu đãi về thuế nhập khẩu, xuất khẩu: Theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010, Nghị định số 124//2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008.​