Tin tức
Thứ 6, Ngày 09/03/2018, 15:00
Tổ chức Bộ máy Hành chính, thông tin liên hệ của cán bộ, công chức xã Hảo Đước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/03/2018

HI ĐNG NHÂN DÂN XÃ HẢO ĐƯỚC

 

1. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã: Ông NGUYỄN VĂN LY

SĐT: 01688597110

Mail: lynv@tayninh.gov.vn

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Chức vụ

chính quyền


1

Trần Thị Tuyết Trang

1982

Nam

Văn phòng Đảng ủy

 

2

Trương Công Danh

1968

Nam


 

3

Ngô Thị Từ

1963

Nữ

P.CT HLHPN xã


4

Trương Thành Nhân

1967

Nam5

Nguyễn Văn Đạt

1978

Nam

CT.UBND xã


6

Trần Ngọc Búp

1980

Nam

CC.Tư pháp – Hộ tịch


7

Trần Quang Vinh

1962

Nam

PCT.UBMTTQVN xã


8

Nguyễn Văn Trung

1982

Nam

CC.VHXH xã


9

Đặng Thị Thu Nhàn

1993

Nữ

CB.Thủ quỹ xã

 


10

Châu Tuấn Hiệp

1960

Nam

Trưởng ấp Trường


11

Phan Thanh Hùng

1973

Nữ

Công an viên xã


12

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

1984

Nữ

CT.HND xã


13

 Nguyễn Thị Hiền

1978

Nữ

CT.HLHPN xã


14

Ngô Khành Tài

1977

Nam

Chuyên trách phổ cập


15

Huỳnh Xuân Thiện

1973

Nam

Cán bộ nhà văn hóa


16

Nguyễn Văn Tám

1964

Nam17

Nguyễn Thanh Liêm

1977

Nữ

Văn phòng Đảng ủy xã


18

Phạm Ngọc Tâm

1979

Nam

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Như


19

Lê Hồng Ngọc

1981

Nữ

CB TBXH xã


20

 Nguyễn Văn Ly

1966

Nam

PCT.HĐND xã

 


21

Trịnh Công Hoài

1984

Nam

CA viên

 


22

Lê Thị Huyền Trang

1981

Nữ

Cán bộ Trạm Y tế xã

 


23

Nguyễn Văn Thức

1984

Nam

Bí thư chi bộ ấp Sân Lễ

 


24

Ngô Tấn Công

1968 


 

                          ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢO ĐƯỚC

Sơ đồ tổ chức

 

 

Lãnh đạo UBND và các chức danh chuyên môn xã Hảo Đước

1.     Ông Nguyễn Văn Đạt

 

dat-hd.jpg

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hảo Đước:

Sinh năm 1978

Số điện thoại: 0917230235

Mail: datvn@tayninh.gov.vn

- Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND xã; lãnh đạo các thành viên UBND, công chức và những người hoạt động không chuyên trách  thuộc UBND xã quản lý; chủ tọa các phiên họp UBND; chủ trì các cuộc họp thành viên UBND xã.

- Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã.

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Uỷ ban nhân dân.

- Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

- Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể xã.

- Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã.

- Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

- Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trường ấp theo quy định.

 

2. Ông Nguyễn Thanh Liêm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hảo Đước:

Sinh năm: 1977

Số điện thoại: 01629603452

Mail: liemnt@tayninh.gov.vn

 

- Giúp Chủ tịch UBND xã tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc Văn hóa- xã hội và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền UBND xã. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau: 

- Giúp Chủ tịch UBND xã quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực:Giáo dục và đào tạo, y tế, dân số, gia đình, lao động - thương binh và xã hội, văn hoá và thông tin, thể dục thể thao, du lịch, truyền thanh, dân vận chính quyền, công nghệ thông tin, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc và các lĩnh vực xã hội khác. Được Chủ tịch ủy quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong khối phụ trách theo quy định.

- Tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phân công phụ trách (trừ phần việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch). 

- Giúp Chủ tịch chỉ đạo, tổ chức và xử lý kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. 

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. 

- Công tác tổng hợp báo cáo kinh tế – xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.

- Phối hợp với các Thành viên UBND, các ban ngành đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện những công việc do Chủ tịch UBND xã ủy quyền khi Chủ tịch UBND xã đi vắng.  

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên,Chủ tịch phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật. 

 

 

2.     Ông Trần Ngọc Búp - Công chức Tư pháp-Hộ tịch phụ trách chung

Sinh năm: 1980

Số điện thoại: 0908583431

Mail: bupnt@tayninh.gov.vn

- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch  trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

          + Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn xã; phối hợp các ngành liên quan tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật;

          + Giúp Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

          + Thực hiện nhiệm vụ chứng thực, chứng nhận theo quy định của pháp luật; phối hợp công chức văn hóa xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước, kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước ở ấp, tổ dân cư tự quản và công tác giáo dục trên địa bàn; phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ hòa giải. Phối hợp với trưởng ấp, tổ trưởng tổ DCTQ sơ, tổng kết công tác hòa giải, báo cáo Ủy ban nhân dân xã và ngành cấp trên, thực hiện công tác cải cách TTHC của đơn vị.

          + Theo dõi tình hình thực hiện công vụ tại đơn vị, chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, các chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu, chế độ báo cáo công tác theo quy định.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật chuyên ngành do Chủ tịch phân công.

          4. Bà Phan Thị Thu Loan - Công chức Tư pháp-Hộ tịch phụ trách hộ tịch

Sinh năm: 1984

Số điện thoại: 0983717370

Mail: loanptt@tayninh.gov.vn

 

- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch  trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

          + Thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao.

          + Giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện một số công việc về quốc tịch theo quy định của pháp luật.

          + Quản lý lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp.

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng pháp luật.

          + Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân tại bộ phận một cửa. Rà soát công khai bộ thủ tục hành chính đúng theo hướng dẫn của trên.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

          5. Ông Nguyễn Văn Trung - Công chức Văn hóa xã hội phụ trách văn hóa, thể dục-thể thao

Sinh năm: 1982

Số điện thoại: 01683347454

Mail: trungnv@tayninh.gov.vn

 

- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực : Văn hóa, thể thao thể dục, du lịch, thông tin, truyền thông,  y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

          + Giúp Ủy ban nhân dân xã trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tình hình kinh tế -chính trị của địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng về tình hình môi trường văn hóa ở địa phương lên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách khối.

          + Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới nhiều hình thức văn hóa, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương.

          +Tổ chức vận động để xã hội hóa các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương.

          + Quản lý tôn giáo, dân tộc trên địa bàn xã và thực hiện các chế độ báo cáo về tôn giáo, dân tộc theo quy định.

+ Hướng dẫn, kiểm tra đối với các tổ chức, công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao.

          + Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao trình Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

          + Giúp Ủy ban nhân dân xã thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách khối phân công.

          6. Bà Lê Hồng Ngọc - Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách Lao động-Thương binh xã hội

Sinh năm: 1981

Số điện thoại: 01658067434

Mail: ngoclh@tayninh.gov.vn

 

- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực : lao động, thương binh, xã hội theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động – thương binh và xã hội.

          + Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, người hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền.

          + Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội. Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; quản lý đền thờ liệt sĩ và bảo trợ xã hội, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng.

          + Theo dõi thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

          + Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác lao động-thương binh và xã hội trình Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

          + Tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác lao động-thương binh và xã hội.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách khối phân công.

          7. Bà Lê Thị Kim Hiền - Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách nội vụ

Sinh năm: 1980

Số điện thoại: 0908312075

Mail: hienltk@tayninh.gov.vn

 

- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực văn phòng, tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, kỷ luật trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi thực hiện chương trình, lịch làm việc.

+Theo dõi phối hợp các công chức khác trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

+ Sử dụng và bảo quản con dấu của Ủy ban nhân dân xã, thống kê, tổng hợp, cấp phát và quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị máy vi tính, máy photo của UBND xã.

+ Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Ủy ban nhân dân với cơ quan, tổ chức và công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “ một cửa”.

+Tổ chức tiếp tân, tiếp khách, nhận đơn khiếu nại của nhân dân chuyển đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

+ Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, cho công việc Ủy ban nhân dân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

          8. Ông Nguyễn Trung Kiên - Công chức Văn phòng-Thống kê phụ trách thống kê

Sinh năm: 1982

Số điện thoại: 0937477007

Mail: kiemnt@tayninh.gov.vn

 

- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực Văn phòng, thống kê, tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

          + Phối hợp với các công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - Xã hội, tổng hợp, thống kê,  báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội-XDCB ở địa phương.

+ Phụ trách công tác xây dựng chính quyền, công tác thanh niên; dân vận chính quyền; thực hiện dân chủ, kê khai tài sản.

+ Cập nhật thường xuyên phần mềm eoffice, hộp không giấy, mail Tây Ninh của UBND xã, lấy số văn bản đi, đến trên phần mềm eoffice theo quy định.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

          9. Ông Nguyễn Hoàng Phương - Công chức Tài chính-Kế toán

Sinh năm: 1983

Số điện thoại: 0945701123

Mailphuongtckt@tayninh.gov.vn

 

- Tham mưu, giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

          - Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sao:

          + Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn xã;

          + Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách đúng theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên; quyết toán ngân sách xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định;

          +Thực hiện công tác kế toán ngân sách (thu, chi ngân sách xã, các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi...) theo quy định của pháp luật.

          + Kiểm tra, bảo quản tài sản công và báo cáo hàng tháng cho Chủ tịch UBND xã.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

          10. Bà Trần Thị Lừng - Công chức Tài chính-Kế toán

Sinh năm: 1963

Số điện thoại: 0919542533

Mail: lungtt@tayninh.gov.vn

 

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sao:

+ Kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thm quyền quản lý cy ban nhân dân  theo quy định ca pháp luật.

+ Phụ trách công tác tài chính của Trung tâm VHTT&HTCĐ.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

          11. Bà Nguyễn Thị Hồng Ân - Công chức ĐC-XDNN &Môi trường

Sinh năm: 1990

Số điện thoại: 0127021288

Mail: annth@tayninh.gov.vn

 

          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND trong lĩnh vực : Đất đai, tài nguyên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

          + Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ tài liệu và xây dựng các báo cáo về công tác đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên trên địa bàn xã.

          + Giúp Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt.

          + Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân, các mốc địa giới.

          + Tuyên truyền, giải thích, hòa giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Ủy ban nhân dân xã xử lý.

          +Phối hợp với các công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động đất đai trên địa bàn xã.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

          12. Ông Nguyễn Hồng Thơm - Công chức ĐC-XDNN &Môi trường

Sinh năm: 1980

Số điện thoại: 0909846161

Mail: thomnh@tayninh.gov.vn

 

          - Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND trong lĩnh vực : Môi trường, xây dựng, giao thông, nông nghiệp vâ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

+Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách tài liệu xây dựng các báo cáo về môi trường, công tác thú y, công tác quy hoạch, xây dựng, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.

+ Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

          13. Ông Dương Tấn Tuấn - Công chức Trưởng Công an xã

Sinh năm: 1981

Số điện thoại: 0972964568

Mail: tuandt@tayninh.gov.vn

 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND trong lĩnh vực : an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

          +Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp ủy, Ủy ban nhân dân và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự , an toàn xã hội trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          + Phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.

          + Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên.

          + Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền.

          + Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

          + Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã, người có lệnh truy tìm hành chính theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn.

          + Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo hướng dẫn của công an cấp trên; đảm bảo an ninh trật tự khu vực cưỡng chế thi hành án, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

          + Giúp Uỷ ban nhân dân xã thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

          +Xây dựng nội bộ lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh và thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp ủy,  Chủ tịch ủy ban nhân dân xã và Công an cấp trên giao.

+ Khi vắng mặt thì ủy quyền, phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng Công an thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công.         

          14. Ông Hà Minh Đức - Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

Sinh năm: 1985

Số điện thoại: 0914846832

Mail:

 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND trong lĩnh vực : Quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

          + Tham mưu đề xuất với cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

          + Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác có liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

          + Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ.

          + Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẳn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

          + Phối hợp với các đoàn thể giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng, quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự.

          + Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội thực hiện nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

          + Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định.

          +Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẳn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công.         

 

 

Lượt người xem:  Views:   229
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức