Tin tức
Thứ 5, Ngày 05/10/2017, 15:00
CÁC TTHC ĐƯỢC TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HUYỆN CHÂU THÀNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/10/2017

1. LĨNH VỰC Y TẾ

1. thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định;

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định;

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trạm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ

5. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu khi thay đổi địa điểm

2. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Thủ tục bán nhà cũ thuộc sỡ hữu nhà nước

2. Cấp Giáy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

3. Cấp Giấy phép quy hoạch dự ánđầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền UBND huyện quản lý

4. Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

5. Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ

6. Cấp Giấy phép mới đối với công trình

7. Cấp Giấy phép mới đối với nhà ở riêng lẻ

8. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với công trình

9. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

10. Thẩm định báo cáo KTKT/ báo cáo KTKT điều chỉnh/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh ( trường hợp thiết kế một bước) ( quy định tại Điều 5, Điều 10, 

Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 11,12 Thông tư số 18/2016/THỦ TỤC-BXD)

11. Thẩm định đồ án quy hoạch điều chỉnh chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu UBND huyện

3. LĨNH VỰC VĂN HOÁ THÔNG TIN THỂ THAO DU LỊCH

1. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản)

2. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”

3. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”

4. Công nhận “ấp văn hóa”

5. Công nhận “khu phố văn hóa”

6. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

7. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

8. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

10. Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

11. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

12. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

13. Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

14 Thủ tục công nhận lần đầu “cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

4. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

3. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

5. Khai báo hoạt động cơ sở photocopy

6. Thay đổi thông tin Khai báo hoạt động cơ sở photocopy

5. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

 

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật và tạm dừng hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của báo cáo viên pháp luật cấp huyện

2

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

3

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

4

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

5

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

6

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

7

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

8

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

9

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

10

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

11

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

12

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

13

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

14

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài

15

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài

16

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài

17

Thủ tục bổ sung hộ tịch

18

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc

19

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch từ sổ hộ tịch

20

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

21

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

22

Thủ tục chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (Áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

23

Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

24

Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

25

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

26

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

27

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận khai nhận di sản mà di sản là động sản

28

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch

29

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

30

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

31

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

32

Thủ tục trả lại tài sản

33

Thủ tục chuyển giao Quyết định giải quyết bồi thường

34

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

6. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Thủ tục giao đất cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ

2. Thủ tục lấy ý kiến UBND xã, huyện đối với dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.

3. Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sỡ hữu nhà ở tại Việt Nam

4. Thủ tục xác nhận Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

5. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng  đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

6. Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

7. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy CNQSDĐ, QSHNO và TSK gắn liền với đất lần đầu

8. Giao đất ở mới, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

9. thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền UBND huyện

10. Thủ tục xác nhận đề an bảo vệ môi trường

11. Thủ tục xác nhận đề an bảo vệ môi trường đơn giản

7. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Quyết toán hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

8. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Đăng ký lập hộ kinh doanh (Đối với hộ cá thể do cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình thành lập)

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

3

Tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

6

Đăng ký HTX

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

8

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện  của HTX

9

Đăng ký khi HTX chia

10

Đăng ký khi HTX tách

11

Đăng ký khi HTX hợp nhất

12

Đăng ký khi HTX sáp nhập

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX (khi bị mất).

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (khi bị mất).

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX (khi bị hư hỏng).

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (khi bị hư hỏng).

17

Thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD của HTX (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

19

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

20

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX

21

Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

22

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

23

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

24

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

25

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

26

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

27

 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

28

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu Mua sắm hàng hóa

29

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

30

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

31

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

32

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

33

Phê duyệt danh sách ngắn

34

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu

35

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

9. LĨNH VỰC NỘI VỤ

01

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

02

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

03

Thủ tục  thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

04

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

05

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

06

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

07

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

08

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

09

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

10

Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

11

Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu lao động tiên tiến

12

Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

13

Thủ tục đề nghị tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích theo công trạng và thành tích đạt được

14

Thủ tục đề nghị tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

15

Thủ tục đề nghị tặng giấy khen của chủ tịch ubnd cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

16

Thủ tục đề nghị tặng giấy khen của chủ tịch ubnd cấp huyện về thành tích đối ngoại.

17

Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện

18

Thủ tục xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp huyện.

19

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

20

Thủ tục thành lập hội

21

Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội

22

Thủ tục chia, tách; sáp nhật; hợp nhất hội

23

Thủ tục đổi tên hội

24

Thủ tục hội tự giải thể

25

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội  bất thường của hội

26

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

27

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

28

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

29

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

30

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

31

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

32

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

33

Thủ tục đổi tên quỹ

34

Thủ tục quỹ tự giải thể

35

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

36

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

37

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

38

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

39

Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

10. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

2. Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

3. Cấp giấy phép cho việc khai thác  các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

4. Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình

5. Khai thác tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là hộ gia đình

6 Cấp giấy phép cho hoạt động giao thông vận tải  của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ( trừ các trường hợp khác được pháp luật quy định )

7. Thủ tục cấp GCN kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh;

8. Thủ tục cấp GCN kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh;

9 Thủ tục đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới.

10. Thủ tục cấp lại GCN kinh tế trang trại

11. Thủ tục cấp GP cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1,2,6,7,8,10, Điều 1 quy định việc cấp GP cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

12. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung GP cha các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

13.Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm khu rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm khu rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ và cây sau xử lý tịch thu theo thẩm quyền xử lý của mình;

14. Đăng ký khai tác tận dụng diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình

15.  Khai thác tận dụng trong quá trình trường hợp các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là gia đình ( đối với rùng tự nhiên)\

16. Đăng ký nuoi bổ sung loài động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

17. Đóng dấu búa kiểm lâm

18. Giao rừng cho cộng đồng dân cư nông thôn

19. . Giao rừng cho hộ gia đình cá nhân

20. Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách nhàn nước, vốn viện trợ không hoàn lại chủ chủ rừng là hộ gia đình

21. Phê duyệt hồ sơ  và cấp phép khai tác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là hộ gia đình

22. . Phê duyệt hồ sơ  và cấp phép khai tác chính gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đình

23. Phê duyệt hồ sơ cấp phép khai thác, tận thu các loài lâm sản gỗ và tre nứa cảu chủ rừng hộ gia đình ( đối với loài lâm sản có trong danh mục quản lý Cites và nhựa thông thường trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách)

24. Phê duyệt phương án khia thác của chủ rừng là hộ gia đình

25. Thủ tục thẩm định va phê duyệt dự án lâm sinh ( đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn)

26. Thẩm định và phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch và thuộc chương trình 3a

27. Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng  có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cụm thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đè nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND huyện

28. thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

29. Xác nhận của hạt kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung trong nước của tổ chức xuất ra; cá nhân xuất ra; đối với rừng gây nuôi và biệp pháp dẫn xuất của chúng tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra; lâm sản sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra; lâm sản vận chuyển nọi bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn tỉnh

30. xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ thuộc thẩm quyền của hạt kiểm lâm huyện hoặc chi cục kiểm lâm ( nơi không có hạt kiểm lâm)

31. Xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cay cổ thụ thuộc thẩm quyền của hạt kiểm lâm khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ

32. Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

33. Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh

34. Thủ tục cáp đổi Giấy Chứng nhận trại nuôi đối với rừng thông thường vì mục đích thương mại

35. thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển tronh tỉnh

36 thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịchsản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh

37. thủ tục cấp giấy chứng nhận trang trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

38. thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các hoạt động Giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo quy định pháp luật

39.  thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1 m trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

40. thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

41. cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường không vì mục đích thương mại

42. cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

43, Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách vốn viện trợ không hoàn lại đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

11. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HÔI

1.      

Thủ tục thực hiện hưởng tr cp xã hi hàng tháng đối vi các đối tượng bo tr xã hi

2.      

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

3.      

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4.      

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

5.      

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

6.      

Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc

7.      

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội

8.      

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng

9.      

Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

10.  

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

11.  

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập

12.  

Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập

13.  

Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện

14.  

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

15.  

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật

16.  

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

17.  

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

18.  

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội

19.  

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

20.  

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

21.  

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú

22.  

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật 

23.  

Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội

24.  

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

25.  

Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ

26.  

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

27.  

Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

28.  

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội

29.  

Thủ tục miễn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội

30.  

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện

31.  

Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện

32.  

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

33.  

Thủ tục gii quyết tranh chp lao động tp thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

          12. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ

2

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

3

Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ

4

Thủ tục giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

5

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

6

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

7

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học

8

Thủ tục giải thể trường tiểu học

9

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

10

Thủ tục giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

11

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

12

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

13

Thủ tục cho phép hoạt độnggiáo dục trường trung học cơ sở

14

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

15

Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở

16

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

17

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

18

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

19

Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

20

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

21

Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

22

Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

23

Thủ tục tiếp nhận học sinh bổ túc THCS

24

Thủ tục thuyên chuyển đối tượng học sinh bổ túc THCS

25

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

26

Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

27

Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

28

Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

29

Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

30

Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

31

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học

32

Thủ tục quy trình đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

33

Thủ tục công nhận phỏ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở

34

Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

35

Thủ tục xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

13. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

2. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

3. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

4. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

5. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

6. Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

7. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

8. Cấp sửa đổi, bổ sung phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

10. Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá ( Trường hợp giấy phép BLSPTL bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, bị nát hoặc bị cháy)

11. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh  bán lẻ sản phẩm rượu

12.  Cấp Giấp phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

13. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

14. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Lượt người xem:  Views:   130
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức