Cơ cấu tổ chức
Thứ 6, Ngày 25/12/2015, 10:00
Lãnh đạo UBND và các phòng ban chuyên môn huyện Châu Thành
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/12/2015

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

 Ông Lê Ngọc Ẩn

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Điện thoại:  0276.3878386, email: anln@tayninh.gov.vn.

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, của các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

* Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

  - Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, quy hoạch phát triển chung của huyện, xây dựng nông thôn mới; thu, chi cân đối ngân sách; kêu gọi đầu tư và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có tính chất đột phá trong chỉ đạo điều hành.

  - Công tác tổ chức và cán bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật; tiếp công dân theo qui định của pháp luật.

- Công tác quốc phòng an ninh, đối ngoại, nội chính, an toàn giao thông, tuyển quân, thi hành án dân sự.

- Quy chế làm việc của UBND huyện.

- Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban MTTQVN, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Đồn Biên phòng Phước Tân, Vàm Trảng Trâu, Ninh Điền.

*Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

- Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho Bạc, Chi Cục thuế.

- Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua khen thưởng, Nghĩa vụ quân sự.


 

Ông Nguyễn Trí Cường

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành - Phụ trách VHXH.

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Điện thoại:  0276.3878104; email: cuongnt@tayninh.gov.vn

 

Được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND huyện, trước tập thể UBND và HĐND huyện đối với các lĩnh vực sau:

 - Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực: chương trình cải cách hành chính, y tế, Giáo dục và Đào tạo, văn hoá, công nghệ thông tin, di tích, danh thắng, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, Dân số KHH gia đình, công tác tôn giáo dân tộc, quản lý lao động, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

  - Phụ trách lĩnh vực về đất đai, tài nguyên khoán sản; cấp giấy, thu hồi đất, giao đất; môi trường; giải quyết khiếu nại - tố cáo các lĩnh vực có liên quan.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

  - Giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể nhân dân trong công tác xây dựng, củng cố chính quyền; Phối hợp để chỉ đạo các hoạt động của các đoàn thể chính trị thuộc huyện.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, văn phòng đăng ký và cấp quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tây Ninh - Chi nhánh Châu Thành, phòng Giáo dục và Đào tạo,  phòng Y tế, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân Hàng chính sách xã hội; Trung tâm Dân số Kế hoạch hoá gia đình, phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể dục thể thao, Đài Truyền thanh, Trung tâm y tế, Hội chữ thập đỏ, Hội y học dân tộc, Hội Luật gia, Hội khuyến học, Hội người mù, Hội người khuyết tật.

 

Ông Đỗ Thành Trung

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành - Phụ trách Kinh tế.

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Điện thoại:  0276.3878131; email: ...................@tayninh.gov.vn.

Được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND huyện, trước tập thể UBND và HĐND huyện đối với các lĩnh vực sau:

 - Thay mặt Chủ tịch UBND  huyện điều hành công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền. Chỉ đạo công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện đảm bảo các hoạt động của Thường trực HĐND và UBND huyện.

 - Chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND  huyện và Chủ tịch UBND huyện về quản lý nhà nước đối với các hoạt động, thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ bản; kinh tế hợp tác và nông nghiệp nông thôn; công tác bảo vệ và phát triển rừng; Giao thông vận tải, Xây dựng cơ sở hạ tầng và Quản lý đô thị; chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Chỉ đạo đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp, an toàn giao thông, văn minh đô thị.

  - Chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra các dự án thuộc lĩnh vực xây dựng công trình theo kế hoạch được UBND huyện thông qua.

  - Ký các quyết định được ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực được phân công.

  - Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp; tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

   - Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng, công tác thủy lợi, và phòng chống lụt bão.

   - Chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

   - Trực tiếp phụ trách: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Quản lý dự án đầu tư và xây dựng; phối hợp chỉ đạo các cơ quan, Điện lực, Bưu điện, Trung tâm viễn thông, Quản lý Thị trường, Xí nghiệp Thủy lợi, Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông, quan hệ phối hợp với  Hạt kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Bến Cầu.


LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN HUYỆN

 1. Ông Nguyễn Văn Cẩm - Trưởng Công an huyện, Tham mưu UBND huyện thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong toàn huyện; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. email: không có.

2. Ông Nguyễn Đình Huân - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Tham mưu UBND huyện thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ huyện; xây dựng lực lượng vũ trang huyện. email: không có. ĐT: 0276. 3 782013.

3. Ông Lê Thị Thùy Linh - Chánh Thanh tra Nhà nước, Tham mưu UBND huyện về lĩnh vực Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng. email: linhltt@tayninh.gov.vn. ĐT:  0276. 3 878158.

4. Bà Lê Thị Hoàng Quyên - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tham mưu UBND huyện phụ trách Văn phòng HĐND và UBND huyện. email: quyenlth@tayninh.gov.vn. ĐT:0276. 3 878005.

5. Ông Nguyễn Trọng Tài - Q.Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng. email: thanhnn@tayninh.gov.vn. ĐT:0276. 3 878310.

6. Ông Trương Thị Hồng Nhung - Trưởng Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ. email: nhungtth@tayninh.gov.vn. ĐT:0276. 3 878140.

7. Ông Ngô Thanh Bình - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. email: truongnx@tayninh.gov.vn. ĐT:0276. 3 878137.

8. Ông Lê Thanh Vân - Trưởng Phòng Tài Chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch. email: vanlt@tayninh.gov.vn. ĐT:0276. 3 878168.

9. Ông Ngô Ngọc Thành - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn. email: hieunt@tayninh.gov.vn. ĐT:0276. 3 878136.

10. Ông Phạm Văn Sĩ - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin: Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực Văn hoá - Thể thao, Du lịch, Gia đình, Thông tin - Truyền thông.email: sipv@tayninh.gov.vn. ĐT:0276. 3 780065.

11. Bà Nguyễn Xuân Thủy - Trưởng Phòng Tư pháp: Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực Tư pháp. email: thuỹn@tayninh.gov.vn. ĐT:0276. 3 878149.

12. Ông Phan Văn Minh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục, đào tạo. email: minhpv@tayninh.gov.vn. ĐT:0276. 3 878154.
Lượt người xem:  Views:   2242
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Cơ cấu tổ chức